• ទំព័រ_បដា

តើកៅស៊ូ o-ring សម្រាប់អ្វី ហើយតើកៅស៊ូប្រភេទណាដែលប្រើក្នុង o-rings ?

តើកៅស៊ូ o-ring សម្រាប់អ្វី ហើយតើកៅស៊ូប្រភេទណាដែលប្រើក្នុង o-rings ?

ការពិពណ៌នាសង្ខេប៖

ទិដ្ឋភាពទូទៅ និងគោលការណ៍នៃការផ្សាភ្ជាប់ of កៅស៊ូ O-ring

តើកៅស៊ូ o-ring សម្រាប់អ្វី និងប្រភេទកៅស៊ូប្រភេទណាដែលប្រើក្នុង o-rings?O-ring ត្រូវបានគេស្គាល់ថា O-ring គឺជាប្រភេទចិញ្ចៀនកៅស៊ូដែលមានរាងជារង្វង់មូល។O-ring គឺជាធាតុផ្សាភ្ជាប់ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយបំផុតនៅក្នុងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ និង pneumatic ។O-ring មានដំណើរការផ្សាភ្ជាប់ល្អ ដែលអាចប្រើបានទាំងការផ្សាភ្ជាប់ឋិតិវន្ត និងថាមវន្ត។វាមិនត្រឹមតែអាចប្រើវាតែម្នាក់ឯងប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែវាក៏ជាធាតុផ្សំជាមូលដ្ឋាននៃឧបករណ៍ផ្សាភ្ជាប់រួមបញ្ចូលគ្នាជាច្រើនផងដែរ។វាមានកម្មវិធីធំទូលាយ ហើយប្រសិនបើសម្ភារៈត្រូវបានជ្រើសរើសត្រឹមត្រូវនោះ វាអាចបំពេញតាមតម្រូវការនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងលក្ខខណ្ឌចលនាផ្សេងៗ។ ចិញ្ចៀនផ្សាភ្ជាប់រាង O គឺជាត្រាប្រភេទ Extrusion ហើយគោលការណ៍ការងារជាមូលដ្ឋាននៃត្រាប្រភេទ Extrusion គឺ ដើម្បីពឹងផ្អែកលើការខូចទ្រង់ទ្រាយយឺតនៃធាតុផ្សាភ្ជាប់ដើម្បីបង្កើតសម្ពាធទំនាក់ទំនងលើផ្ទៃទំនាក់ទំនងនៃការផ្សាភ្ជាប់។ប្រសិនបើសម្ពាធទំនាក់ទំនងធំជាងសម្ពាធខាងក្នុងនៃឧបករណ៍ផ្ទុកបិទជិតនោះ ការលេចធ្លាយនឹងមិនកើតឡើងទេ បើមិនដូច្នេះទេ ការលេចធ្លាយនឹងកើតឡើង។


ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល

ស្លាកផលិតផល

ដំបូង - សូមពិនិត្យមើលទំហំ oring AS568  

 

ទំហំ AS568 លេខសម្គាល់
    
ឈ្មោះ C/S លេខសម្គាល់ការវាស់វែងជាអ៊ីញ ± លេខសម្គាល់ ការវាស់វែង CS ជាអ៊ីញ ± CS លេខសម្គាល់ការវាស់វែងគិតជា mm ± លេខសម្គាល់ ការវាស់វែង CS គិតជាម ± C/S
-1 ១/៣២ ១/៣២ 0.029 0.004 0.040 0.003 ០.៧៤ ០.១០ 1.02 0.08
-2 ៣/៦៤ ៣/៦៤ ០.០៤២ 0.004 0.050 0.003 1.07 ០.១០ ១.២៧ 0.08
-3 1/16 1/16 ០.០៥៦ 0.004 0.060 0.003 ១.៤២ ០.១០ ១.៥២ 0.08
-4 ៥/៦៤ 1/16 0.070 0.005 0.070 0.003 ១.៧៨ 0.13 ១.៧៨ 0.08
-5 ៣/៣២ 1/16 ០.១០១ 0.005 0.070 0.003 ២.៥៧ 0.13 ១.៧៨ 0.08
-6 1/8 1/16 ០.១១៤ 0.005 0.070 0.003 ២.៩០ 0.13 ១.៧៨ 0.08
-7 ៥/៣២ 1/16 ០.១៤៥ 0.005 0.070 0.003 ៣.៦៨ 0.13 ១.៧៨ 0.08
-8 ៣/១៦ 1/16 ០.១៧៦ 0.005 0.070 0.003 ៤.៤៧ 0.13 ១.៧៨ 0.08
-9 ៧/៣២ 1/16 ០.២០៨ 0.005 0.070 0.003 ៥.២៨ 0.13 ១.៧៨ 0.08
-១០ 1/4 1/16 ០.២៣៩ 0.005 0.070 0.003 ៦.០៧ 0.13 ១.៧៨ 0.08
-១១ ៥/១៦ 1/16 ០.៣០១ 0.005 0.070 0.003 ៧.៦៥ 0.13 ១.៧៨ 0.08
-១២ ៣/៨ 1/16 ០.៣៦៤ 0.005 0.070 0.003 ៩.២៥ 0.13 ១.៧៨ 0.08
-១៣ ៧/១៦ 1/16 ០.៤២៦ 0.005 0.070 0.003 ១០.៨២ 0.13 ១.៧៨ 0.08
-១៤ 1/2 1/16 ០.៤៨៩ 0.005 0.070 0.003 ១២.៤២ 0.13 ១.៧៨ 0.08
-១៥ ៩/១៦ 1/16 ០.៥៥១ 0.007 0.070 0.003 14.00 ០.១៨ ១.៧៨ 0.08
-១៦ ៥/៨ 1/16 ០.៦១៤ 0.009 0.070 0.003 ១៥.៦០ 0.23 ១.៧៨ 0.08
-១៧ ១១/១៦ 1/16 ០.៦៧៦ 0.009 0.070 0.003 ១៧.១៧ 0.23 ១.៧៨ 0.08
-១៨ ៣/៤ 1/16 ០.៧៣៩ 0.009 0.070 0.003 ១៨.៧៧ 0.23 ១.៧៨ 0.08
-១៩ ១៣/១៦ 1/16 0.801 0.009 0.070 0.003 20.35 0.23 ១.៧៨ 0.08
-២០ ៧/៨ 1/16 ០.៨៦៤ 0.009 0.070 0.003 ២១.៩៥ 0.23 ១.៧៨ 0.08
-២១ ១៥/១៦ 1/16 ០.៩២៦ 0.009 0.070 0.003 ២៣.៥២ 0.23 ១.៧៨ 0.08
-២២ 1 1/16 0.989 ០.០១០ 0.070 0.003 ២៥.១២ 0.25 ១.៧៨ 0.08
-២៣ 1 1/16 1/16 ១.០៥១ ០.០១០ 0.070 0.003 26.70 0.25 ១.៧៨ 0.08
-២៤ 1 1/8 1/16 ១.១១៤ ០.០១០ 0.070 0.003 28.30 0.25 ១.៧៨ 0.08
-២៥ ១ ៣/១៦ 1/16 ១.១៧៦ 0.011 0.070 0.003 ២៩.៨៧ 0.28 ១.៧៨ 0.08
-២៦ 1 1/4 1/16 ១.២៣៩ 0.011 0.070 0.003 ៣១.៤៧ 0.28 ១.៧៨ 0.08
-២៧ ១៥/១៦ 1/16 ១.៣០១ 0.011 0.070 0.003 33.05 0.28 ១.៧៨ 0.08
-២៨ 1 3/8 1/16 ១.៣៦៤ ០.០១៣ 0.070 0.003 ៣៤.៦៥ 0.33 ១.៧៨ 0.08
-២៩ 1 1/2 1/16 ១.៤៨៩ ០.០១៣ 0.070 0.003 ៣៧.៨២ 0.33 ១.៧៨ 0.08
-៣០ ១៥/៨ 1/16 ១.៦១៤ ០.០១៣ 0.070 0.003 41.00 0.33 ១.៧៨ 0.08
-៣១ 1 3/4 1/16 ១.៧៣៩ 0.015 0.070 0.003 ៤៤.១៧ ០.៣៨ ១.៧៨ 0.08
-៣២ ១៧/៨ 1/16 ១.៨៦៤ 0.015 0.070 0.003 ៤៧.៣៥ ០.៣៨ ១.៧៨ 0.08
-៣៣ 2 1/16 ១.៩៨៩ 0.018 0.070 0.003 ៥០.៥២ ០.៤៦ ១.៧៨ 0.08
-៣៤ 2 1/8 1/16 ២.១១៤ 0.018 0.070 0.003 53.70 ០.៤៦ ១.៧៨ 0.08
-៣៥ 2 1/4 1/16 ២.២៣៩ 0.018 0.070 0.003 ៥៦.៨៧ ០.៤៦ ១.៧៨ 0.08
-៣៦ ២ ៣/៨ 1/16 ២.៣៦៤ 0.018 0.070 0.003 60.05 ០.៤៦ ១.៧៨ 0.08
-៣៧ 2 1/2 1/16 ២.៤៨៩ 0.018 0.070 0.003 ៦៣.២២ ០.៤៦ ១.៧៨ 0.08
-៣៨ 2 5/8 1/16 ២.៦១៤ 0.020 0.070 0.003 ៦៦.៤០ ០.៥១ ១.៧៨ 0.08
-៣៩ ២ ៣/៤ 1/16 ២.៧៣៩ 0.020 0.070 0.003 ៦៩.៥៧ ០.៥១ ១.៧៨ 0.08
-៤០ ២ ៧/៨ 1/16 ២.៨៦៤ 0.020 0.070 0.003 ៧២.៧៥ ០.៥១ ១.៧៨ 0.08
-៤១ 3 1/16 ២.៩៨៩ ០.០២៤ 0.070 0.003 ៧៥.៩២ ០.៦១ ១.៧៨ 0.08
-៤២ ៣ ១/៤ 1/16 ៣.២៣៩ ០.០២៤ 0.070 0.003 ៨២.២៧ ០.៦១ ១.៧៨ 0.08
-៤៣ ៣ ១/២ 1/16 ៣.៤៨៩ ០.០២៤ 0.070 0.003 ៨៨.៦២ ០.៦១ ១.៧៨ 0.08
-៤៤ ៣ ៣/៤ 1/16 ៣.៧៣៩ ០.០២៧ 0.070 0.003 ៩៤.៩៧ ០.៦៩ ១.៧៨ 0.08
-៤៥ 4 1/16 ៣.៩៨៩ ០.០២៧ 0.070 0.003 ១០១.៣២ ០.៦៩ ១.៧៨ 0.08
-៤៦ ៤ ១/៤ 1/16 ៤.២៣៩ 0.030 0.070 0.003 ១០៧.៦៧ ០.៧៦ ១.៧៨ 0.08
-៤៧ ៤ ១/២ 1/16 ៤.៤៨៩ 0.030 0.070 0.003 ១១៤.០២ ០.៧៦ ១.៧៨ 0.08
-៤៨ ៤ ៣/៤ 1/16 ៤.៧៣៩ 0.030 0.070 0.003 ១២០.៣៧ ០.៧៦ ១.៧៨ 0.08
-៤៩ 5 1/16 ៤.៩៨៩ ០.០៣៧ 0.070 0.003 ១២៦.៧២ ០.៩៤ ១.៧៨ 0.08
-៥០ ៥ ១/៤ 1/16 ៥.២៣៩ ០.០៣៧ 0.070 0.003 ១៣៣.០៧ ០.៩៤ ១.៧៨ 0.08
-១០២ 1/16 ៣/៣២ ០.០៤៩ 0.005 ០.១០៣ 0.003 ១.២៤ 0.13 ២.៦២ 0.08
-១០៣ ៣/៣២ ៣/៣២ ០.០៨១ 0.005 ០.១០៣ 0.003 2.06 0.13 ២.៦២ 0.08
-១០៤ 1/8 ៣/៣២ ០.១១២ 0.005 ០.១០៣ 0.003 ២.៨៤ 0.13 ២.៦២ 0.08
-១០៥ ៥/៣២ ៣/៣២ ០.១៤៣ 0.005 ០.១០៣ 0.003 ៣.៦៣ 0.13 ២.៦២ 0.08
-១០៦ ៣/១៦ ៣/៣២ ០.១៧៤ 0.005 ០.១០៣ 0.003 ៤.៤២ 0.13 ២.៦២ 0.08
-១០៧ ៧/៣២ ៣/៣២ ០.២០៦ 0.005 ០.១០៣ 0.003 ៥.២៣ 0.13 ២.៦២ 0.08
-១០៨ 1/4 ៣/៣២ ០.២៣៧ 0.005 ០.១០៣ 0.003 ៦.០២ 0.13 ២.៦២ 0.08
-១០៩ ៥/១៦ ៣/៣២ ០.២៩៩ 0.005 ០.១០៣ 0.003 ៧.៥៩ 0.13 ២.៦២ 0.08
-១១០ ៣/៨ ៣/៣២ ០.៣៦២ 0.005 ០.១០៣ 0.003 ៩.១៩ 0.13 ២.៦២ 0.08
-111 ៧/១៦ ៣/៣២ ០.៤២៤ 0.005 ០.១០៣ 0.003 ១០.៧៧ 0.13 ២.៦២ 0.08
-១១២ 1/2 ៣/៣២ ០.៤៨៧ 0.005 ០.១០៣ 0.003 ១២.៣៧ 0.13 ២.៦២ 0.08
-១១៣ ៩/១៦ ៣/៣២ ០.៥៤៩ 0.007 ០.១០៣ 0.003 ១៣.៩៤ ០.១៨ ២.៦២ 0.08
-១១៤ ៥/៨ ៣/៣២ ០.៦១២ 0.009 ០.១០៣ 0.003 ១៥.៥៤ 0.23 ២.៦២ 0.08
-១១៥ ១១/១៦ ៣/៣២ ០.៦៧៤ 0.009 ០.១០៣ 0.003 ១៧.១២ 0.23 ២.៦២ 0.08
-១១៦ ៣/៤ ៣/៣២ ០.៧៣៧ 0.009 ០.១០៣ 0.003 ១៨.៧២ 0.23 ២.៦២ 0.08
-១១៧ ១៣/១៦ ៣/៣២ 0.799 ០.០១០ ០.១០៣ 0.003 20.29 0.25 ២.៦២ 0.08
-១១៨ ៧/៨ ៣/៣២ ០.៨៦២ ០.០១០ ០.១០៣ 0.003 ២១.៨៩ 0.25 ២.៦២ 0.08
-១១៩ ១៥/១៦ ៣/៣២ 0.924 ០.០១០ ០.១០៣ 0.003 ២៣.៤៧ 0.25 ២.៦២ 0.08
-១២០ 1 ៣/៣២ ០.៩៨៧ ០.០១០ ០.១០៣ 0.003 ២៥.០៧ 0.25 ២.៦២ 0.08
-១២១ 1 1/16 ៣/៣២ ១.០៤៩ ០.០១០ ០.១០៣ 0.003 ២៦.៦៤ 0.25 ២.៦២ 0.08
-១២២ 1 1/8 ៣/៣២ ១.១១២ ០.០១០ ០.១០៣ 0.003 ២៨.២៤ 0.25 ២.៦២ 0.08
-១២៣ ១ ៣/១៦ ៣/៣២ ១.១៧៤ ០.០១២ ០.១០៣ 0.003 ២៩.៨២ 0.30 ២.៦២ 0.08
-១២៤ 1 1/4 ៣/៣២ ១.២៣៧ ០.០១២ ០.១០៣ 0.003 ៣១.៤២ 0.30 ២.៦២ 0.08
-១២៥ ១៥/១៦ ៣/៣២ ១.២៩៩ ០.០១២ ០.១០៣ 0.003 ៣២.៩៩ 0.30 ២.៦២ 0.08
-១២៦ 1 3/8 ៣/៣២ ១.៣៦២ ០.០១២ ០.១០៣ 0.003 ៣៤.៥៩ 0.30 ២.៦២ 0.08
-១២៧ ១៧/១៦ ៣/៣២ ១.៤២៤ ០.០១២ ០.១០៣ 0.003 ៣៦.១៧ 0.30 ២.៦២ 0.08
-១២៨ 1 1/2 ៣/៣២ ១.៤៨៧ ០.០១២ ០.១០៣ 0.003 ៣៧.៧៧ 0.30 ២.៦២ 0.08
-១២៩ 19/16 ៣/៣២ ១.៥៤៩ 0.015 ០.១០៣ 0.003 ៣៩.៣៤ ០.៣៨ ២.៦២ 0.08
-១៣០ ១៥/៨ ៣/៣២ ១.៦១២ 0.015 ០.១០៣ 0.003 ៤០.៩៤ ០.៣៨ ២.៦២ 0.08
-១៣១ ១ ១១/១៦ ៣/៣២ ១.៦៧៤ 0.015 ០.១០៣ 0.003 ៤២.៥២ ០.៣៨ ២.៦២ 0.08
-១៣២ 1 3/4 ៣/៣២ ១.៧៣៧ 0.015 ០.១០៣ 0.003 ៤៤.១២ ០.៣៨ ២.៦២ 0.08
-១៣៣ ១ ១៣/១៦ ៣/៣២ ១.៧៩៩ 0.015 ០.១០៣ 0.003 ៤៥.៦៩ ០.៣៨ ២.៦២ 0.08
-១៣៤ ១៧/៨ ៣/៣២ ១.៨៦២ 0.015 ០.១០៣ 0.003 ៤៧.២៩ ០.៣៨ ២.៦២ 0.08
-១៣៥ ១ ១៥/១៦ ៣/៣២ ១.៩២៥ ០.០១៧ ០.១០៣ 0.003 48.90 ០.៤៣ ២.៦២ 0.08
-១៣៦ 2 ៣/៣២ ១.៩៨៧ ០.០១៧ ០.១០៣ 0.003 ៥០.៤៧ ០.៤៣ ២.៦២ 0.08
-១៣៧ 2 1/16 ៣/៣២ ២.០៥០ ០.០១៧ ០.១០៣ 0.003 52.07 ០.៤៣ ២.៦២ 0.08
-១៣៨ 2 1/8 ៣/៣២ ២.១១២ ០.០១៧ ០.១០៣ 0.003 ៥៣.៦៤ ០.៤៣ ២.៦២ 0.08
-១៣៩ ២ ៣/១៦ ៣/៣២ ២.១៧៥ ០.០១៧ ០.១០៣ 0.003 55.25 ០.៤៣ ២.៦២ 0.08
-១៤០ 2 1/4 ៣/៣២ ២.២៣៧ ០.០១៧ ០.១០៣ 0.003 ៥៦.៨២ ០.៤៣ ២.៦២ 0.08
-១៤១ ២ ៥/១៦ ៣/៣២ ២.៣០០ 0.020 ០.១០៣ 0.003 ៥៨.៤២ ០.៥១ ២.៦២ 0.08
-១៤២ ២ ៣/៨ ៣/៣២ ២.៣៦២ 0.020 ០.១០៣ 0.003 59.99 ០.៥១ ២.៦២ 0.08
-១៤៣ ២ ៧/១៦ ៣/៣២ ២.៤២៥ 0.020 ០.១០៣ 0.003 ៦១.៦០ ០.៥១ ២.៦២ 0.08
-១៤៤ 2 1/2 ៣/៣២ ២.៤៨៧ 0.020 ០.១០៣ 0.003 ៦៣.១៧ ០.៥១ ២.៦២ 0.08
-១៤៥ ២ ៩/១៦ ៣/៣២ ២.៥៥០ 0.020 ០.១០៣ 0.003 ៦៤.៧៧ ០.៥១ ២.៦២ 0.08
-១៤៦ 2 5/8 ៣/៣២ ២.៦១២ 0.020 ០.១០៣ 0.003 ៦៦.៣៤ ០.៥១ ២.៦២ 0.08
-១៤៧ ២ ១១/១៦ ៣/៣២ ២.៦៧៥ 0.022 ០.១០៣ 0.003 ៦៧.៩៥ ០.៥៦ ២.៦២ 0.08
-១៤៨ ២ ៣/៤ ៣/៣២ ២.៧៣៧ 0.022 ០.១០៣ 0.003 ៦៩.៥២ ០.៥៦ ២.៦២ 0.08
-១៤៩ ២ ១៣/១៦ ៣/៣២ ២.៨០០ 0.022 ០.១០៣ 0.003 ៧១.១២ ០.៥៦ ២.៦២ 0.08
-១៥០ ២ ៧/៨ ៣/៣២ ២.៨៦២ 0.022 ០.១០៣ 0.003 ៧២.៦៩ ០.៥៦ ២.៦២ 0.08
-១៥១ 3 ៣/៣២ ២.៩៨៧ ០.០២៤ ០.១០៣ 0.003 ៧៥.៨៧ ០.៦១ ២.៦២ 0.08
-១៥២ ៣ ១/៤ ៣/៣២ ៣.២៣៧ ០.០២៤ ០.១០៣ 0.003 ៨២.២២ ០.៦១ ២.៦២ 0.08
-១៥៣ ៣ ១/២ ៣/៣២ ៣.៤៨៧ ០.០២៤ ០.១០៣ 0.003 ៨៨.៥៧ ០.៦១ ២.៦២ 0.08
-១៥៤ ៣ ៣/៤ ៣/៣២ ៣.៧៣៧ ០.០២៨ ០.១០៣ 0.003 ៩៤.៩២ ០.៧១ ២.៦២ 0.08
-១៥៥ 4 ៣/៣២ ៣.៩៨៧ ០.០២៨ ០.១០៣ 0.003 101.27 ០.៧១ ២.៦២ 0.08
-១៥៦ ៤ ១/៤ ៣/៣២ ៤.២៣៧ 0.030 ០.១០៣ 0.003 ១០៧.៦២ ០.៧៦ ២.៦២ 0.08
-១៥៧ ៤ ១/២ ៣/៣២ ៤.៤៨៧ 0.030 ០.១០៣ 0.003 ១១៣.៩៧ ០.៧៦ ២.៦២ 0.08
-១៥៨ ៤ ៣/៤ ៣/៣២ ៤.៧៣៧ 0.030 ០.១០៣ 0.003 ១២០.៣២ ០.៧៦ ២.៦២ 0.08
-១៥៩ 5 ៣/៣២ ៤.៩៨៧ ០.០៣៥ ០.១០៣ 0.003 ១២៦.៦៧ ០.៨៩ ២.៦២ 0.08
-១៦០ ៥ ១/៤ ៣/៣២ ៥.២៣៧ ០.០៣៥ ០.១០៣ 0.003 ១៣៣.០២ ០.៨៩ ២.៦២ 0.08
-១៦១ ៥ ១/២ ៣/៣២ ៥.៤៨៧ ០.០៣៥ ០.១០៣ 0.003 ១៣៩.៣៧ ០.៨៩ ២.៦២ 0.08
-១៦២ ៥ ៣/៤ ៣/៣២ ៥.៧៣៧ ០.០៣៥ ០.១០៣ 0.003 ១៤៥.៧២ ០.៨៩ ២.៦២ 0.08
-១៦៣ 6 ៣/៣២ ៥.៩៨៧ ០.០៣៥ ០.១០៣ 0.003 ១៥២.០៧ ០.៨៩ ២.៦២ 0.08
-១៦៤ ៦ ១/៤ ៣/៣២ ៦.២៣៧ 0.040 ០.១០៣ 0.003 ១៥៨.៤២ 1.02 ២.៦២ 0.08
-១៦៥ ៦ ១/២ ៣/៣២ ៦.៤៨៧ 0.040 ០.១០៣ 0.003 ១៦៤.៧៧ 1.02 ២.៦២ 0.08
-១៦៦ ៦ ៣/៤ ៣/៣២ ៦.៧៣៧ 0.040 ០.១០៣ 0.003 ១៧១.១២ 1.02 ២.៦២ 0.08
-១៦៧ 7 ៣/៣២ ៦.៩៨៧ 0.040 ០.១០៣ 0.003 ១៧៧.៤៧ 1.02 ២.៦២ 0.08
-១៦៨ ៧ ១/៤ ៣/៣២ ៧.២៣៧ ០.០៤៥ ០.១០៣ 0.003 ១៨៣.៨២ ១.១៤ ២.៦២ 0.08
-១៦៩ ៧ ១/២ ៣/៣២ ៧.៤៨៧ ០.០៤៥ ០.១០៣ 0.003 190.17 ១.១៤ ២.៦២ 0.08
-១៧០ ៧ ៣/៤ ៣/៣២ ៧.៧៣៧ ០.០៤៥ ០.១០៣ 0.003 ១៩៦.៥២ ១.១៤ ២.៦២ 0.08
-១៧១ 8 ៣/៣២ ៧.៩៨៧ ០.០៤៥ ០.១០៣ 0.003 202.87 ១.១៤ ២.៦២ 0.08
-១៧២ ៨ ១/៤ ៣/៣២ ៨.២៣៧ 0.050 ០.១០៣ 0.003 ២០៩.២២ ១.២៧ ២.៦២ 0.08
-១៧៣ ៨ ១/២ ៣/៣២ ៨.៤៨៧ 0.050 ០.១០៣ 0.003 ២១៥.៥៧ ១.២៧ ២.៦២ 0.08
-១៧៤ ៨ ៣/៤ ៣/៣២ ៨.៧៣៧ 0.050 ០.១០៣ 0.003 221.92 ១.២៧ ២.៦២ 0.08
-១៧៥ 9 ៣/៣២ ៨.៩៨៧ 0.050 ០.១០៣ 0.003 ២២៨.២៧ ១.២៧ ២.៦២ 0.08
-១៧៦ ៩ ១/៤ ៣/៣២ ៩.២៣៧ ០.០៥៥ ០.១០៣ 0.003 ២៣៤.៦២ ១.៤០ ២.៦២ 0.08
-១៧៧ ៩ ១/២ ៣/៣២ ៩.៤៨៧ ០.០៥៥ ០.១០៣ 0.003 240.97 ១.៤០ ២.៦២ 0.08
-១៧៨ ៩ ៣/៤ ៣/៣២ ៩.៧៣៧ ០.០៥៥ ០.១០៣ 0.003 ២៤៧.៣២ ១.៤០ ២.៦២ 0.08
-២០១ ៣/១៦ 1/8 ០.១៧១ 0.005 ០.១៣៩ 0.004 ៤.៣៤ 0.13 ៣.៥៣ ០.១០
-២០២ 1/4 1/8 ០.២៣៤ 0.005 ០.១៣៩ 0.004 ៥.៩៤ 0.13 ៣.៥៣ ០.១០
-២០៣ ៥/១៦ 1/8 ០.២៩៦ 0.005 ០.១៣៩ 0.004 ៧.៥២ 0.13 ៣.៥៣ ០.១០
-២០៤ ៣/៨ 1/8 ០.៣៥៩ 0.005 ០.១៣៩ 0.004 ៩.១២ 0.13 ៣.៥៣ ០.១០
-២០៥ ៧/១៦ 1/8 ០.៤២១ 0.005 ០.១៣៩ 0.004 ១០.៦៩ 0.13 ៣.៥៣ ០.១០
-២០៦ 1/2 1/8 ០.៤៨៤ 0.005 ០.១៣៩ 0.004 ១២.២៩ 0.13 ៣.៥៣ ០.១០
-២០៧ ៩/១៦ 1/8 ០.៥៤៦ 0.007 ០.១៣៩ 0.004 ១៣.៨៧ ០.១៨ ៣.៥៣ ០.១០
-២០៨ ៥/៨ 1/8 ០.៦០៩ 0.009 ០.១៣៩ 0.004 ១៥.៤៧ 0.23 ៣.៥៣ ០.១០
-២០៩ ១១/១៦ 1/8 ០.៦៧១ 0.009 ០.១៣៩ 0.004 ១៧.០៤ 0.23 ៣.៥៣ ០.១០
-២១០ ៣/៤ 1/8 ០.៧៣៤ ០.០១០ ០.១៣៩ 0.004 ១៨.៦៤ 0.25 ៣.៥៣ ០.១០
-២១១ ១៣/១៦ 1/8 ០.៧៩៦ ០.០១០ ០.១៣៩ 0.004 ២០.២២ 0.25 ៣.៥៣ ០.១០
-២១២ ៧/៨ 1/8 ០.៨៥៩ ០.០១០ ០.១៣៩ 0.004 ២១.៨២ 0.25 ៣.៥៣ ០.១០
-២១៣ ១៥/១៦ 1/8 0.921 ០.០១០ ០.១៣៩ 0.004 ២៣.៣៩ 0.25 ៣.៥៣ ០.១០
-២១៤ 1 1/8 ០.៩៨៤ ០.០១០ ០.១៣៩ 0.004 ២៤.៩៩ 0.25 ៣.៥៣ ០.១០
-២១៥ 1 1/16 1/8 ១.០៤៦ ០.០១០ ០.១៣៩ 0.004 ២៦.៥៧ 0.25 ៣.៥៣ ០.១០
-២១៦ 1 1/8 1/8 ១.១០៩ ០.០១២ ០.១៣៩ 0.004 ២៨.១៧ 0.30 ៣.៥៣ ០.១០
-២១៧ ១ ៣/១៦ 1/8 ១.១៧១ ០.០១២ ០.១៣៩ 0.004 ២៩.៧៤ 0.30 ៣.៥៣ ០.១០
-២១៨ 1 1/4 1/8 ១.២៣៤ ០.០១២ ០.១៣៩ 0.004 ៣១.៣៤ 0.30 ៣.៥៣ ០.១០
-២១៩ ១៥/១៦ 1/8 ១.២៩៦ ០.០១២ ០.១៣៩ 0.004 ៣២.៩២ 0.30 ៣.៥៣ ០.១០
-២២០ 1 3/8 1/8 ១.៣៥៩ ០.០១២ ០.១៣៩ 0.004 ៣៤.៥២ 0.30 ៣.៥៣ ០.១០
-២២១ ១៧/១៦ 1/8 ១.៤២១ ០.០១២ ០.១៣៩ 0.004 ៣៦.០៩ 0.30 ៣.៥៣ ០.១០
-២២២ 1 1/2 1/8 ១.៤៨៤ 0.015 ០.១៣៩ 0.004 ៣៧.៦៩ ០.៣៨ ៣.៥៣ ០.១០
-២២៣ ១៥/៨ 1/8 ១.៦០៩ 0.015 ០.១៣៩ 0.004 ៤០.៨៧ ០.៣៨ ៣.៥៣ ០.១០
-២២៤ 1 3/4 1/8 ១.៧៣៤ 0.015 ០.១៣៩ 0.004 ៤៤.០៤ ០.៣៨ ៣.៥៣ ០.១០
-២២៥ ១៧/៨ 1/8 ១.៨៥៩ 0.018 ០.១៣៩ 0.004 ៤៧.២២ ០.៤៦ ៣.៥៣ ០.១០
-២២៦ 2 1/8 ១.៩៨៤ 0.018 ០.១៣៩ 0.004 50.39 ០.៤៦ ៣.៥៣ ០.១០
-២២៧ 2 1/8 1/8 ២.១០៩ 0.018 ០.១៣៩ 0.004 ៥៣.៥៧ ០.៤៦ ៣.៥៣ ០.១០
-២២៨ 2 1/4 1/8 ២.២៣៤ 0.020 ០.១៣៩ 0.004 ៥៦.៧៤ ០.៥១ ៣.៥៣ ០.១០
-២២៩ ២ ៣/៨ 1/8 ២.៣៥៩ 0.020 ០.១៣៩ 0.004 ៥៩.៩២ ០.៥១ ៣.៥៣ ០.១០
-២៣០ 2 1/2 1/8 ២.៤៨៤ 0.020 ០.១៣៩ 0.004 ៦៣.០៩ ០.៥១ ៣.៥៣ ០.១០
-២៣១ 2 5/8 1/8 ២.៦០៩ 0.020 ០.១៣៩ 0.004 ៦៦.២៧ ០.៥១ ៣.៥៣ ០.១០
-២៣២ ២ ៣/៤ 1/8 ២.៧៣៤ ០.០២៤ ០.១៣៩ 0.004 ៦៩.៤៤ ០.៦១ ៣.៥៣ ០.១០
-២៣៣ ២ ៧/៨ 1/8 ២.៨៥៩ ០.០២៤ ០.១៣៩ 0.004 ៧២.៦២ ០.៦១ ៣.៥៣ ០.១០
-២៣៤ 3 1/8 ២.៩៨៤ ០.០២៤ ០.១៣៩ 0.004 ៧៥.៧៩ ០.៦១ ៣.៥៣ ០.១០
-២៣៥ ៣ ១/៨ 1/8 ៣.១០៩ ០.០២៤ ០.១៣៩ 0.004 ៧៨.៩៧ ០.៦១ ៣.៥៣ ០.១០
-២៣៦ ៣ ១/៤ 1/8 ៣.២៣៤ ០.០២៤ ០.១៣៩ 0.004 ៨២.១៤ ០.៦១ ៣.៥៣ ០.១០
-២៣៧ ៣ ៣/៨ 1/8 ៣.៣៥៩ ០.០២៤ ០.១៣៩ 0.004 ៨៥.៣២ ០.៦១ ៣.៥៣ ០.១០
-២៣៨ ៣ ១/២ 1/8 ៣.៤៨៤ ០.០២៤ ០.១៣៩ 0.004 ៨៨.៤៩ ០.៦១ ៣.៥៣ ០.១០
-២៣៩ ៣ ៥/៨ 1/8 ៣.៦០៩ ០.០២៨ ០.១៣៩ 0.004 ៩១.៦៧ ០.៧១ ៣.៥៣ ០.១០
-២៤០ ៣ ៣/៤ 1/8 ៣.៧៣៤ ០.០២៨ ០.១៣៩ 0.004 ៩៤.៨៤ ០.៧១ ៣.៥៣ ០.១០
-២៤១ ៣ ៧/៨ 1/8 ៣.៨៥៩ ០.០២៨ ០.១៣៩ 0.004 ៩៨.០២ ០.៧១ ៣.៥៣ ០.១០
-២៤២ 4 1/8 ៣.៩៨៤ ០.០២៨ ០.១៣៩ 0.004 ១០១.១៩ ០.៧១ ៣.៥៣ ០.១០
-២៤៣ ៤ ១/៨ 1/8 ៤.១០៩ ០.០២៨ ០.១៣៩ 0.004 ១០៤.៣៧ ០.៧១ ៣.៥៣ ០.១០
-២៤៤ ៤ ១/៤ 1/8 ៤.២៣៤ 0.030 ០.១៣៩ 0.004 ១០៧.៥៤ ០.៧៦ ៣.៥៣ ០.១០
-២៤៥ ៤ ៣/៨ 1/8 ៤.៣៥៩ 0.030 ០.១៣៩ 0.004 ១១០.៧២ ០.៧៦ ៣.៥៣ ០.១០
-២៤៦ ៤ ១/២ 1/8 ៤.៤៨៤ 0.030 ០.១៣៩ 0.004 ១១៣.៨៩ ០.៧៦ ៣.៥៣ ០.១០
-២៤៧ ៤ ៥/៨ 1/8 ៤.៦០៩ 0.030 ០.១៣៩ 0.004 117.07 ០.៧៦ ៣.៥៣ ០.១០
-២៤៨ ៤ ៣/៤ 1/8 ៤.៧៣៤ 0.030 ០.១៣៩ 0.004 ១២០.២៤ ០.៧៦ ៣.៥៣ ០.១០
-២៤៩ ៤ ៧/៨ 1/8 ៤.៨៥៩ ០.០៣៥ ០.១៣៩ 0.004 ១២៣.៤២ ០.៨៩ ៣.៥៣ ០.១០
-២៥០ 5 1/8 ៤.៩៨៤ ០.០៣៥ ០.១៣៩ 0.004 126.59 ០.៨៩ ៣.៥៣ ០.១០
-២៥១ ៥ ១/៨ 1/8 ៥.១០៩ ០.០៣៥ ០.១៣៩ 0.004 ១២៩.៧៧ ០.៨៩ ៣.៥៣ ០.១០
-២៥២ ៥ ១/៤ 1/8 ៥.២៣៤ ០.០៣៥ ០.១៣៩ 0.004 ១៣២.៩៤ ០.៨៩ ៣.៥៣ ០.១០
-២៥៣ ៥ ៣/៨ 1/8 ៥.៣៥៩ ០.០៣៥ ០.១៣៩ 0.004 ១៣៦.១២ ០.៨៩ ៣.៥៣ ០.១០
-២៥៤ ៥ ១/២ 1/8 ៥.៤៨៤ ០.០៣៥ ០.១៣៩ 0.004 ១៣៩.២៩ ០.៨៩ ៣.៥៣ ០.១០
-២៥៥ ៥ ៥/៨ 1/8 ៥.៦០៩ ០.០៣៥ ០.១៣៩ 0.004 ១៤២.៤៧ ០.៨៩ ៣.៥៣ ០.១០
-២៥៦ ៥ ៣/៤ 1/8 ៥.៧៣៤ ០.០៣៥ ០.១៣៩ 0.004 ១៤៥.៦៤ ០.៨៩ ៣.៥៣ ០.១០
-២៥៧ ៥ ៧/៨ 1/8 ៥.៨៥៩ ០.០៣៥ ០.១៣៩ 0.004 ១៤៨.៨២ ០.៨៩ ៣.៥៣ ០.១០
-២៥៨ 6 1/8 ៥.៩៨៤ ០.០៣៥ ០.១៣៩ 0.004 151.99 ០.៨៩ ៣.៥៣ ០.១០
-២៥៩ ៦ ១/៤ 1/8 ៦.២៣៤ 0.040 ០.១៣៩ 0.004 158.34 1.02 ៣.៥៣ ០.១០
-២៦០ ៦ ១/២ 1/8 ៦.៤៨៤ 0.040 ០.១៣៩ 0.004 ១៦៤.៦៩ 1.02 ៣.៥៣ ០.១០
-២៦១ ៦ ៣/៤ 1/8 ៦.៧៣៤ 0.040 ០.១៣៩ 0.004 ១៧១.០៤ 1.02 ៣.៥៣ ០.១០
-២៦២ 7 1/8 ៦.៩៨៤ 0.040 ០.១៣៩ 0.004 ១៧៧.៣៩ 1.02 ៣.៥៣ ០.១០
-២៦៣ ៧ ១/៤ 1/8 ៧.២៣៤ ០.០៤៥ ០.១៣៩ 0.004 183.74 ១.១៤ ៣.៥៣ ០.១០
-២៦៤ ៧ ១/២ 1/8 ៧.៤៨៤ ០.០៤៥ ០.១៣៩ 0.004 190.09 ១.១៤ ៣.៥៣ ០.១០
-២៦៥ ៧ ៣/៤ 1/8 ៧.៧៣៤ ០.០៤៥ ០.១៣៩ 0.004 ១៩៦.៤៤ ១.១៤ ៣.៥៣ ០.១០
-២៦៦ 8 1/8 ៧.៩៨៤ ០.០៤៥ ០.១៣៩ 0.004 202.79 ១.១៤ ៣.៥៣ ០.១០
-២៦៧ ៨ ១/៤ 1/8 ៨.២៣៤ 0.050 ០.១៣៩ 0.004 ២០៩.១៤ ១.២៧ ៣.៥៣ ០.១០
-២៦៨ ៨ ១/២ 1/8 ៨.៤៨៤ 0.050 ០.១៣៩ 0.004 ២១៥.៤៩ ១.២៧ ៣.៥៣ ០.១០
-២៦៩ ៨ ៣/៤ 1/8 ៨.៧៣៤ 0.050 ០.១៣៩ 0.004 221.84 ១.២៧ ៣.៥៣ ០.១០
-២៧០ 9 1/8 ៨.៩៨៤ 0.050 ០.១៣៩ 0.004 ២២៨.១៩ ១.២៧ ៣.៥៣ ០.១០
-២៧១ ៩ ១/៤ 1/8 ៩.២៣៤ ០.០៥៥ ០.១៣៩ 0.004 ២៣៤.៥៤ ១.៤០ ៣.៥៣ ០.១០
-២៧២ ៩ ១/២ 1/8 ៩.៤៨៤ ០.០៥៥ ០.១៣៩ 0.004 ២៤០.៨៩ ១.៤០ ៣.៥៣ ០.១០
-២៧៣ ៩ ៣/៤ 1/8 ៩.៧៣៤ ០.០៥៥ ០.១៣៩ 0.004 ២៤៧.២៤ ១.៤០ ៣.៥៣ ០.១០
-២៧៤ 10 1/8 ៩.៩៨៤ ០.០៥៥ ០.១៣៩ 0.004 ២៥៣.៥៩ ១.៤០ ៣.៥៣ ០.១០
-២៧៥ ១០ ១/២ 1/8 ១០.៤៨៤ ០.០៥៥ ០.១៣៩ 0.004 ២៦៦.២៩ ១.៤០ ៣.៥៣ ០.១០
-២៧៦ 11 1/8 ១០.៩៨៤ ០.០៦៥ ០.១៣៩ 0.004 ២៧៨.៩៩ ១.៦៥ ៣.៥៣ ០.១០
-២៧៧ ១១ ១/២ 1/8 ១១.៤៨៤ ០.០៦៥ ០.១៣៩ 0.004 ២៩១.៦៩ ១.៦៥ ៣.៥៣ ០.១០
-២៧៨ 12 1/8 ១១.៩៨៤ ០.០៦៥ ០.១៣៩ 0.004 ៣០៤.៣៩ ១.៦៥ ៣.៥៣ ០.១០
-២៧៩ 13 1/8 ១២.៩៨៤ ០.០៦៥ ០.១៣៩ 0.004 ៣២៩.៧៩ ១.៦៥ ៣.៥៣ ០.១០
-២៨០ 14 1/8 ១៣.៩៨៤ ០.០៦៥ ០.១៣៩ 0.004 ៣៥៥.១៩ ១.៦៥ ៣.៥៣ ០.១០
-២៨១ 15 1/8 ១៤.៩៨៤ ០.០៦៥ ០.១៣៩ 0.004 ៣៨០.៥៩ ១.៦៥ ៣.៥៣ ០.១០
-២៨២ 16 1/8 ១៥.៩៥៥ ០.០៧៥ ០.១៣៩ 0.004 ៤០៥.២៦ ១.៩១ ៣.៥៣ ០.១០
-២៨៣ 17 1/8 ១៦.៩៥៥ 0.080 ០.១៣៩ 0.004 ៤៣០.៦៦ 2.03 ៣.៥៣ ០.១០
-២៨៤ 18 1/8 ១៧.៩៥៥ ០.០៨៥ ០.១៣៩ 0.004 ៤៥៦.០៦ ២.១៦ ៣.៥៣ ០.១០
-៣០៩ ៧/១៦ ៣/១៦ ០.៤១២ 0.005 ០.២១០ 0.005 ១០.៤៦ 0.13 ៥.៣៣ 0.13
-៣១០ 1/2 ៣/១៦ ០.៤៧៥ 0.005 ០.២១០ 0.005 12.07 0.13 ៥.៣៣ 0.13
-៣១១ ៩/១៦ ៣/១៦ ០.៥៣៧ 0.007 ០.២១០ 0.005 ១៣.៦៤ ០.១៨ ៥.៣៣ 0.13
-៣១២ ៥/៨ ៣/១៦ 0.600 0.009 ០.២១០ 0.005 ១៥.២៤ 0.23 ៥.៣៣ 0.13
-៣១៣ ១១/១៦ ៣/១៦ ០.៦៦២ 0.009 ០.២១០ 0.005 ១៦.៨១ 0.23 ៥.៣៣ 0.13
-៣១៤ ៣/៤ ៣/១៦ ០.៧២៥ ០.០១០ ០.២១០ 0.005 ១៨.៤២ 0.25 ៥.៣៣ 0.13
-៣១៥ ១៣/១៦ ៣/១៦ ០.៧៨៧ ០.០១០ ០.២១០ 0.005 ១៩.៩៩ 0.25 ៥.៣៣ 0.13
-៣១៦ ៧/៨ ៣/១៦ 0.850 ០.០១០ ០.២១០ 0.005 ២១.៥៩ 0.25 ៥.៣៣ 0.13
-៣១៧ ១៥/១៦ ៣/១៦ 0.912 ០.០១០ ០.២១០ 0.005 ២៣.១៦ 0.25 ៥.៣៣ 0.13
-៣១៨ 1 ៣/១៦ 0.975 ០.០១០ ០.២១០ 0.005 ២៤.៧៧ 0.25 ៥.៣៣ 0.13
-៣១៩ 1 1/16 ៣/១៦ ១.០៣៧ ០.០១០ ០.២១០ 0.005 ២៦.៣៤ 0.25 ៥.៣៣ 0.13
-៣២០ 1 1/8 ៣/១៦ ១.១០០ ០.០១២ ០.២១០ 0.005 ២៧.៩៤ 0.30 ៥.៣៣ 0.13
-៣២១ ១ ៣/១៦ ៣/១៦ ១.១៦២ ០.០១២ ០.២១០ 0.005 ២៩.៥១ 0.30 ៥.៣៣ 0.13
-៣២២ 1 1/4 ៣/១៦ ១.២២៥ ០.០១២ ០.២១០ 0.005 ៣១.១២ 0.30 ៥.៣៣ 0.13
-៣២៣ ១៥/១៦ ៣/១៦ ១.២៨៧ ០.០១២ ០.២១០ 0.005 ៣២.៦៩ 0.30 ៥.៣៣ 0.13
-៣២៤ 1 3/8 ៣/១៦ ១.៣៥០ ០.០១២ ០.២១០ 0.005 ៣៤.២៩ 0.30 ៥.៣៣ 0.13
-៣២៥ 1 1/2 ៣/១៦ ១.៤៧៥ 0.015 ០.២១០ 0.005 ៣៧.៤៧ ០.៣៨ ៥.៣៣ 0.13
-៣២៦ ១៥/៨ ៣/១៦ ១.៦០០ 0.015 ០.២១០ 0.005 ៤០.៦៤ ០.៣៨ ៥.៣៣ 0.13
-៣២៧ 1 3/4 ៣/១៦ ១.៧២៥ 0.015 ០.២១០ 0.005 ៤៣.៨២ ០.៣៨ ៥.៣៣ 0.13
-៣២៨ ១៧/៨ ៣/១៦ ១.៨៥០ 0.015 ០.២១០ 0.005 ៤៦.៩៩ ០.៣៨ ៥.៣៣ 0.13
-៣២៩ 2 ៣/១៦ ១.៩៧៥ 0.018 ០.២១០ 0.005 ៥០.១៧ ០.៤៦ ៥.៣៣ 0.13
-៣៣០ 2 1/8 ៣/១៦ ២.១០០ 0.018 ០.២១០ 0.005 ៥៣.៣៤ ០.៤៦ ៥.៣៣ 0.13
-៣៣១ 2 1/4 ៣/១៦ ២.២២៥ 0.018 ០.២១០ 0.005 ៥៦.៥២ ០.៤៦ ៥.៣៣ 0.13
-៣៣២ ២ ៣/៨ ៣/១៦ ២.៣៥០ 0.018 ០.២១០ 0.005 ៥៩.៦៩ ០.៤៦ ៥.៣៣ 0.13
-៣៣៣ 2 1/2 ៣/១៦ ២.៤៧៥ 0.020 ០.២១០ 0.005 ៦២.៨៧ ០.៥១ ៥.៣៣ 0.13
-៣៣៤ 2 5/8 ៣/១៦ ២.៦០០ 0.020 ០.២១០ 0.005 ៦៦.០៤ ០.៥១ ៥.៣៣ 0.13
-៣៣៥ ២ ៣/៤ ៣/១៦ ២.៧២៥ 0.020 ០.២១០ 0.005 ៦៩.២២ ០.៥១ ៥.៣៣ 0.13
-៣៣៦ ២ ៧/៨ ៣/១៦ ២.៨៥០ 0.020 ០.២១០ 0.005 ៧២.៣៩ ០.៥១ ៥.៣៣ 0.13
-៣៣៧ 3 ៣/១៦ ២.៩៧៥ ០.០២៤ ០.២១០ 0.005 ៧៥.៥៧ ០.៦១ ៥.៣៣ 0.13
-៣៣៨ ៣ ១/៨ ៣/១៦ ៣.១០០ ០.០២៤ ០.២១០ 0.005 ៧៨.៧៤ ០.៦១ ៥.៣៣ 0.13
-៣៣៩ ៣ ១/៤ ៣/១៦ ៣.២២៥ ០.០២៤ ០.២១០ 0.005 ៨១.៩២ ០.៦១ ៥.៣៣ 0.13
-៣៤០ ៣ ៣/៨ ៣/១៦ ៣.៣៥០ ០.០២៤ ០.២១០ 0.005 ៨៥.០៩ ០.៦១ ៥.៣៣ 0.13
-៣៤១ ៣ ១/២ ៣/១៦ ៣.៤៧៥ ០.០២៤ ០.២១០ 0.005 88.27 ០.៦១ ៥.៣៣ 0.13
-៣៤២ ៣ ៥/៨ ៣/១៦ ៣.៦០០ ០.០២៨ ០.២១០ 0.005 ៩១.៤៤ ០.៧១ ៥.៣៣ 0.13
-៣៤៣ ៣ ៣/៤ ៣/១៦ ៣.៧២៥ ០.០២៨ ០.២១០ 0.005 ៩៤.៦២ ០.៧១ ៥.៣៣ 0.13
-៣៤៤ ៣ ៧/៨ ៣/១៦ ៣.៨៥០ ០.០២៨ ០.២១០ 0.005 ៩៧.៧៩ ០.៧១ ៥.៣៣ 0.13
-៣៤៥ 4 ៣/១៦ ៣.៩៧៥ ០.០២៨ ០.២១០ 0.005 100.97 ០.៧១ ៥.៣៣ 0.13
-៣៤៦ ៤ ១/៨ ៣/១៦ ៤.១០០ ០.០២៨ ០.២១០ 0.005 ១០៤.១៤ ០.៧១ ៥.៣៣ 0.13
-៣៤៧ ៤ ១/៤ ៣/១៦ ៤.២២៥ 0.030 ០.២១០ 0.005 ១០៧.៣២ ០.៧៦ ៥.៣៣ 0.13
-៣៤៨ ៤ ៣/៨ ៣/១៦ ៤.៣៥០ 0.030 ០.២១០ 0.005 ១១០.៤៩ ០.៧៦ ៥.៣៣ 0.13
-៣៤៩ ៤ ១/២ ៣/១៦ ៤.៤៧៥ 0.030 ០.២១០ 0.005 ១១៣.៦៧ ០.៧៦ ៥.៣៣ 0.13
-៣៥០ ៤ ៥/៨ ៣/១៦ ៤.៦០០ 0.030 ០.២១០ 0.005 ១១៦.៨៤ ០.៧៦ ៥.៣៣ 0.13
-៣៥១ ៤ ៣/៤ ៣/១៦ ៤.៧២៥ 0.030 ០.២១០ 0.005 120.02 ០.៧៦ ៥.៣៣ 0.13
-៣៥២ ៤ ៧/៨ ៣/១៦ ៤.៨៥០ 0.030 ០.២១០ 0.005 ១២៣.១៩ ០.៧៦ ៥.៣៣ 0.13
-៣៥៣ 5 ៣/១៦ ៤.៩៧៥ ០.០៣៧ ០.២១០ 0.005 ១២៦.៣៧ ០.៩៤ ៥.៣៣ 0.13
-៣៥៤ ៥ ១/៨ ៣/១៦ ៥.១០០ ០.០៣៧ ០.២១០ 0.005 ១២៩.៥៤ ០.៩៤ ៥.៣៣ 0.13
-៣៥៥ ៥ ១/៤ ៣/១៦ ៥.២២៥ ០.០៣៧ ០.២១០ 0.005 ១៣២.៧២ ០.៩៤ ៥.៣៣ 0.13
-៣៥៦ ៥ ៣/៨ ៣/១៦ ៥.៣៥០ ០.០៣៧ ០.២១០ 0.005 ១៣៥.៨៩ ០.៩៤ ៥.៣៣ 0.13
-៣៥៧ ៥ ១/២ ៣/១៦ ៥.៤៧៥ ០.០៣៧ ០.២១០ 0.005 139.07 ០.៩៤ ៥.៣៣ 0.13
-៣៥៨ ៥ ៥/៨ ៣/១៦ ៥.៦០០ ០.០៣៧ ០.២១០ 0.005 ១៤២.២៤ ០.៩៤ ៥.៣៣ 0.13
-៣៥៩ ៥ ៣/៤ ៣/១៦ ៥.៧២៥ ០.០៣៧ ០.២១០ 0.005 ១៤៥.៤២ ០.៩៤ ៥.៣៣ 0.13
-៣៦០ ៥ ៧/៨ ៣/១៦ ៥.៨៥០ ០.០៣៧ ០.២១០ 0.005 148.59 ០.៩៤ ៥.៣៣ 0.13
-៣៦១ 6 ៣/១៦ ៥.៩៧៥ ០.០៣៧ ០.២១០ 0.005 ១៥១.៧៧ ០.៩៤ ៥.៣៣ 0.13
-៣៦២ ៦ ១/៤ ៣/១៦ ៦.២២៥ 0.040 ០.២១០ 0.005 ១៥៨.១២ 1.02 ៥.៣៣ 0.13
-៣៦៣ ៦ ១/២ ៣/១៦ ៦.៤៧៥ 0.040 ០.២១០ 0.005 ១៦៤.៤៧ 1.02 ៥.៣៣ 0.13
-៣៦៤ ៦ ៣/៤ ៣/១៦ ៦.៧២៥ 0.040 ០.២១០ 0.005 ១៧០.៨២ 1.02 ៥.៣៣ 0.13
-៣៦៥ 7 ៣/១៦ ៦.៩៧៥ 0.040 ០.២១០ 0.005 ១៧៧.១៧ 1.02 ៥.៣៣ 0.13
-៣៦៦ ៧ ១/៤ ៣/១៦ ៧.២២៥ ០.០៤៥ ០.២១០ 0.005 ១៨៣.៥២ ១.១៤ ៥.៣៣ 0.13
-៣៦៧ ៧ ១/២ ៣/១៦ ៧.៤៧៥ ០.០៤៥ ០.២១០ 0.005 ១៨៩.៨៧ ១.១៤ ៥.៣៣ 0.13
-៣៦៨ ៧ ៣/៤ ៣/១៦ ៧.៧២៥ ០.០៤៥ ០.២១០ 0.005 ១៩៦.២២ ១.១៤ ៥.៣៣ 0.13
-៣៦៩ 8 ៣/១៦ ៧.៩៧៥ ០.០៤៥ ០.២១០ 0.005 ២០២.៥៧ ១.១៤ ៥.៣៣ 0.13
-៣៧០ ៨ ១/៤ ៣/១៦ ៨.២២៥ 0.050 ០.២១០ 0.005 208.92 ១.២៧ ៥.៣៣ 0.13
-៣៧១ ៨ ១/២ ៣/១៦ ៨.៤៧៥ 0.050 ០.២១០ 0.005 ២១៥.២៧ ១.២៧ ៥.៣៣ 0.13
-៣៧២ ៨ ៣/៤ ៣/១៦ ៨.៧២៥ 0.050 ០.២១០ 0.005 ២២១.៦២ ១.២៧ ៥.៣៣ 0.13
-៣៧៣ 9 ៣/១៦ ៨.៩៧៥ 0.050 ០.២១០ 0.005 ២២៧.៩៧ ១.២៧ ៥.៣៣ 0.13
-៣៧៤ ៩ ១/៤ ៣/១៦ ៩.២២៥ ០.០៥៥ ០.២១០ 0.005 ២៣៤.៣២ ១.៤០ ៥.៣៣ 0.13
-៣៧៥ ៩ ១/២ ៣/១៦ ៩.៤៧៥ ០.០៥៥ ០.២១០ 0.005 ២៤០.៦៧ ១.៤០ ៥.៣៣ 0.13
-៣៧៦ ៩ ៣/៤ ៣/១៦ ៩.៧២៥ ០.០៥៥ ០.២១០ 0.005 ២៤៧.០២ ១.៤០ ៥.៣៣ 0.13
-៣៧៧ 10 ៣/១៦ ៩.៩៧៥ ០.០៥៥ ០.២១០ 0.005 ២៥៣.៣៧ ១.៤០ ៥.៣៣ 0.13
-៣៧៨ ១០ ១/២ ៣/១៦ ១០.៤៧៥ 0.060 ០.២១០ 0.005 ២៦៦.០៧ ១.៥២ ៥.៣៣ 0.13
-៣៧៩ 11 ៣/១៦ ១០.៩៧៥ 0.060 ០.២១០ 0.005 ២៧៨.៧៧ ១.៥២ ៥.៣៣ 0.13
-៣៨០ ១១ ១/២ ៣/១៦ ១១.៤៧៥ ០.០៦៥ ០.២១០ 0.005 ២៩១.៤៧ ១.៦៥ ៥.៣៣ 0.13
-៣៨១ 12 ៣/១៦ ១១.៩៧៥ ០.០៦៥ ០.២១០ 0.005 ៣០៤.១៧ ១.៦៥ ៥.៣៣ 0.13
-៣៨២ 13 ៣/១៦ ១២.៩៧៥ ០.០៦៥ ០.២១០ 0.005 ៣២៩.៥៧ ១.៦៥ ៥.៣៣ 0.13
-៣៨៣ 14 ៣/១៦ ១៣.៩៧៥ 0.070 ០.២១០ 0.005 ៣៥៤.៩៧ ១.៧៨ ៥.៣៣ 0.13
-៣៨៤ 15 ៣/១៦ ១៤.៩៧៥ 0.070 ០.២១០ 0.005 ៣៨០.៣៧ ១.៧៨ ៥.៣៣ 0.13
-៣៨៥ 16 ៣/១៦ ១៥.៩៥៥ ០.០៧៥ ០.២១០ 0.005 ៤០៥.២៦ ១.៩១ ៥.៣៣ 0.13
-៣៨៦ 17 ៣/១៦ ១៦.៩៥៥ 0.080 ០.២១០ 0.005 ៤៣០.៦៦ 2.03 ៥.៣៣ 0.13
-៣៨៧ 18 ៣/១៦ ១៧.៩៥៥ ០.០៨៥ ០.២១០ 0.005 ៤៥៦.០៦ ២.១៦ ៥.៣៣ 0.13
-៣៨៨ 19 ៣/១៦ ១៨.៩៥៥ 0.090 ០.២១០ 0.005 ៤៨១.៤៥ ២.២៩ ៥.៣៣ 0.13
-៣៨៩ 20 ៣/១៦ ១៩.៩៥៥ ០.០៩៥ ០.២១០ 0.005 506.85 ២.៤១ ៥.៣៣ 0.13
-៣៩០ 21 ៣/១៦ 20.955 ០.០៩៥ ០.២១០ 0.005 532.25 ២.៤១ ៥.៣៣ 0.13
-៣៩១ 22 ៣/១៦ ២១.៩៥៥ 0.100 ០.២១០ 0.005 557.65 ២.៥៤ ៥.៣៣ 0.13
-៣៩២ 23 ៣/១៦ ២២.៩៤០ ០.១០៥ ០.២១០ 0.005 ៥៨២.៦៨ ២.៦៧ ៥.៣៣ 0.13
-៣៩៣ 24 ៣/១៦ ២៣.៩៤០ ០.១១០ ០.២១០ 0.005 ៦០៨.០៨ ២.៧៩ ៥.៣៣ 0.13
-៣៩៤ 25 ៣/១៦ ២៤.៩៤០ ០.១១៥ ០.២១០ 0.005 ៦៣៣.៤៨ ២.៩២ ៥.៣៣ 0.13
-៣៩៥ 26 ៣/១៦ ២៥.៩៤០ ០.១២០ ០.២១០ 0.005 ៦៥៨.៨៨ ៣.០៥ ៥.៣៣ 0.13
-៤២៥ ៤ ១/២ 1/4 ៤.៤៧៥ ០.០៣៣ ០.២៧៥ 0.006 ១១៣.៦៧ ០.៨៤ ៦.៩៩ 0.15
-៤២៦ ៤ ៥/៨ 1/4 ៤.៦០០ ០.០៣៣ ០.២៧៥ 0.006 ១១៦.៨៤ ០.៨៤ ៦.៩៩ 0.15
-៤២៧ ៤ ៣/៤ 1/4 ៤.៧២៥ ០.០៣៣ ០.២៧៥ 0.006 120.02 ០.៨៤ ៦.៩៩ 0.15
-៤២៨ ៤ ៧/៨ 1/4 ៤.៨៥០ ០.០៣៣ ០.២៧៥ 0.006 ១២៣.១៩ ០.៨៤ ៦.៩៩ 0.15
-៤២៩ 5 1/4 ៤.៩៧៥ ០.០៣៧ ០.២៧៥ 0.006 ១២៦.៣៧ ០.៩៤ ៦.៩៩ 0.15
-៤៣០ ៥ ១/៨ 1/4 ៥.១០០ ០.០៣៧ ០.២៧៥ 0.006 ១២៩.៥៤ ០.៩៤ ៦.៩៩ 0.15
-៤៣១ ៥ ១/៤ 1/4 ៥.២២៥ ០.០៣៧ ០.២៧៥ 0.006 ១៣២.៧២ ០.៩៤ ៦.៩៩ 0.15
-៤៣២ ៥ ៣/៨ 1/4 ៥.៣៥០ ០.០៣៧ ០.២៧៥ 0.006 ១៣៥.៨៩ ០.៩៤ ៦.៩៩ 0.15
-៤៣៣ ៥ ១/២ 1/4 ៥.៤៧៥ ០.០៣៧ ០.២៧៥ 0.006 139.07 ០.៩៤ ៦.៩៩ 0.15
-៤៣៤ ៥ ៥/៨ 1/4 ៥.៦០០ ០.០៣៧ ០.២៧៥ 0.006 ១៤២.២៤ ០.៩៤ ៦.៩៩ 0.15
-៤៣៥ ៥ ៣/៤ 1/4 ៥.៧២៥ ០.០៣៧ ០.២៧៥ 0.006 ១៤៥.៤២ ០.៩៤ ៦.៩៩ 0.15
-៤៣៦ ៥ ៧/៨ 1/4 ៥.៨៥០ ០.០៣៧ ០.២៧៥ 0.006 148.59 ០.៩៤ ៦.៩៩ 0.15
-៤៣៧ 6 1/4 ៥.៩៧៥ ០.០៣៧ ០.២៧៥ 0.006 ១៥១.៧៧ ០.៩៤ ៦.៩៩ 0.15
-៤៣៨ ៦ ១/៤ 1/4 ៦.២២៥ 0.040 ០.២៧៥ 0.006 ១៥៨.១២ 1.02 ៦.៩៩ 0.15
-៤៣៩ ៦ ១/២ 1/4 ៦.៤៧៥ 0.040 ០.២៧៥ 0.006 ១៦៤.៤៧ 1.02 ៦.៩៩ 0.15
-៤៤០ ៦ ៣/៤ 1/4 ៦.៧២៥ 0.040 ០.២៧៥ 0.006 ១៧០.៨២ 1.02 ៦.៩៩ 0.15
-៤៤១ 7 1/4 ៦.៩៧៥ 0.040 ០.២៧៥ 0.006 ១៧៧.១៧ 1.02 ៦.៩៩ 0.15
-៤៤២ ៧ ១/៤ 1/4 ៧.២២៥ ០.០៤៥ ០.២៧៥ 0.006 ១៨៣.៥២ ១.១៤ ៦.៩៩ 0.15
-៤៤៣ ៧ ១/២ 1/4 ៧.៤៧៥ ០.០៤៥ ០.២៧៥ 0.006 ១៨៩.៨៧ ១.១៤ ៦.៩៩ 0.15
-៤៤៤ ៧ ៣/៤ 1/4 ៧.៧២៥ ០.០៤៥ ០.២៧៥ 0.006 ១៩៦.២២ ១.១៤ ៦.៩៩ 0.15
-៤៤៥ 8 1/4 ៧.៩៧៥ ០.០៤៥ ០.២៧៥ 0.006 ២០២.៥៧ ១.១៤ ៦.៩៩ 0.15
-៤៤៦ ៨ ១/២ 1/4 ៨.៤៧៥ ០.០៥៥ ០.២៧៥ 0.006 ២១៥.២៧ ១.៤០ ៦.៩៩ 0.15
-៤៤៧ 9 1/4 ៨.៩៧៥ ០.០៥៥ ០.២៧៥ 0.006 ២២៧.៩៧ ១.៤០ ៦.៩៩ 0.15
-៤៤៨ ៩ ១/២ 1/4 ៩.៤៧៥ ០.០៥៥ ០.២៧៥ 0.006 ២៤០.៦៧ ១.៤០ ៦.៩៩ 0.15
-៤៤៩ 10 1/4 ៩.៩៧៥ ០.០៥៥ ០.២៧៥ 0.006 ២៥៣.៣៧ ១.៤០ ៦.៩៩ 0.15
-៤៥០ ១០ ១/២ 1/4 ១០.៤៧៥ 0.060 ០.២៧៥ 0.006 ២៦៦.០៧ ១.៥២ ៦.៩៩ 0.15
-៤៥១ 11 1/4 ១០.៩៧៥ 0.060 ០.២៧៥ 0.006 ២៧៨.៧៧ ១.៥២ ៦.៩៩ 0.15
-៤៥២ ១១ ១/២ 1/4 ១១.៤៧៥ 0.060 ០.២៧៥ 0.006 ២៩១.៤៧ ១.៥២ ៦.៩៩ 0.15
-៤៥៣ 12 1/4 ១១.៩៧៥ 0.060 ០.២៧៥ 0.006 ៣០៤.១៧ ១.៥២ ៦.៩៩ 0.15
-៤៥៤ ១២ ១/២ 1/4 ១២.៤៧៥ 0.060 ០.២៧៥ 0.006 ៣១៦.៨៧ ១.៥២ ៦.៩៩ 0.15
-៤៥៥ 13 1/4 ១២.៩៧៥ 0.060 ០.២៧៥ 0.006 ៣២៩.៥៧ ១.៥២ ៦.៩៩ 0.15
-៤៥៦ ១៣ ១/២ 1/4 ១៣.៤៧៥ 0.070 ០.២៧៥ 0.006 ៣៤២.២៧ ១.៧៨ ៦.៩៩ 0.15
-៤៥៧ 14 1/4 ១៣.៩៧៥ 0.070 ០.២៧៥ 0.006 ៣៥៤.៩៧ ១.៧៨ ៦.៩៩ 0.15
-៤៥៨ ១៤ ១/២ 1/4 ១៤.៤៧៥ 0.070 ០.២៧៥ 0.006 ៣៦៧.៦៧ ១.៧៨ ៦.៩៩ 0.15
-៤៥៩ 15 1/4 ១៤.៩៧៥ 0.070 ០.២៧៥ 0.006 ៣៨០.៣៧ ១.៧៨ ៦.៩៩ 0.15
-៤៦០ ១៥ ១/២ 1/4 ១៥.៤៧៥ 0.070 ០.២៧៥ 0.006 ៣៩៣.០៧ ១.៧៨ ៦.៩៩ 0.15
-៤៦១ 16 1/4 ១៥.៩៥៥ ០.០៧៥ ០.២៧៥ 0.006 ៤០៥.២៦ ១.៩១ ៦.៩៩ 0.15
-៤៦២ ១៦ ១/២ 1/4 ១៦.៤៥៥ ០.០៧៥ ០.២៧៥ 0.006 ៤១៧.៩៦ ១.៩១ ៦.៩៩ 0.15
-៤៦៣ 17 1/4 ១៦.៩៥៥ 0.080 ០.២៧៥ 0.006 ៤៣០.៦៦ 2.03 ៦.៩៩ 0.15
-៤៦៤ ១៧ ១/២ 1/4 ១៧.៤៥៥ ០.០៨៥ ០.២៧៥ 0.006 ៤៤៣.៣៦ ២.១៦ ៦.៩៩ 0.15
-៤៦៥ 18 1/4 ១៧.៩៥៥ ០.០៨៥ ០.២៧៥ 0.006 ៤៥៦.០៦ ២.១៦ ៦.៩៩ 0.15
-៤៦៦ ១៨ ១/២ 1/4 ១៨.៤៥៥ ០.០៨៥ ០.២៧៥ 0.006 ៤៦៨.៧៦ ២.១៦ ៦.៩៩ 0.15
-៤៦៧ 19 1/4 ១៨.៩៥៥ 0.090 ០.២៧៥ 0.006 ៤៨១.៤៦ ២.២៩ ៦.៩៩ 0.15
-៤៦៨ ១៩ ១/២ 1/4 ១៩.៤៥៥ 0.090 ០.២៧៥ 0.006 ៤៩៤.១៦ ២.២៩ ៦.៩៩ 0.15
-៤៦៩ 20 1/4 ១៩.៩៥៥ ០.០៩៥ ០.២៧៥ 0.006 ៥០៦.៨៦ ២.៤១ ៦.៩៩ 0.15
-៤៧០ 21 1/4 20.955 ០.០៩៥ ០.២៧៥ 0.006 ៥៣២.២៦ ២.៤១ ៦.៩៩ 0.15
-៤៧១ 22 1/4 ២១.៩៥៥ 0.100 ០.២៧៥ 0.006 ៥៥៧.៦៦ ២.៥៤ ៦.៩៩ 0.15
-៤៧២ 23 1/4 ២២.៩៤០ ០.១០៥ ០.២៧៥ 0.006 ៥៨២.៦៨ ២.៦៧ ៦.៩៩ 0.15
-៤៧៣ 24 1/4 ២៣.៩៤០ ០.១១០ ០.២៧៥ 0.006 ៦០៨.០៨ ២.៧៩ ៦.៩៩ 0.15
-៤៧៤ 25 1/4 ២៤.៩៤០ ០.១១៥ ០.២៧៥ 0.006 ៦៣៣.៤៨ ២.៩២ ៦.៩៩ 0.15
-៤៧៥ 26 1/4 ២៥.៩៤០ ០.១២០ ០.២៧៥ 0.006 ៦៥៨.៨៨ ៣.០៥ ៦.៩៩ 0.15
ទំហំ AS568 លេខសម្គាល់
    
  លេខសម្គាល់ការវាស់វែងជាអ៊ីញ ±លេខសម្គាល់ ការវាស់វែង CS ជាអ៊ីញ ±CS   លេខសម្គាល់ការវាស់វែងគិតជា mm ±លេខសម្គាល់ ការវាស់វែង CS គិតជា mm ± C/S
-៩០១ ៣/៣២ ០.១៨៥ 0.005 ០.០៥៦ 0.003 ៤.៧០ 0.13 ១.៤២ 0.08
-៩០២ 1/8 ០.២៣៩ 0.005 ០.០៦៤ 0.003 ៦.០៧ 0.13 ១.៦៣ 0.08
-៩០៣ ៣/១៦ ០.៣០១ 0.005 ០.០៦៤ 0.003 ៧.៦៥ 0.13 ១.៦៣ 0.08
-៩០៤ 1/4 ០.៣៥១ 0.005 ០.០៧២ 0.003 ៨.៩២ 0.13 ១.៨៣ 0.08
-៩០៥ ៥/១៦ ០.៤១៤ 0.005 ០.០៧២ 0.003 ១០.៥២ 0.13 ១.៨៣ 0.08
-៩០៦ ៣/៨ ០.៤៦៨ 0.005 ០.០៧៨ 0.003 ១១.៨៩ 0.13 ១.៩៨ 0.08
-៩០៧ ៧/១៦ ០.៥៣០ 0.007 ០.០៨២ 0.003 ១៣.៤៦ ០.១៨ 2.08 0.08
-៩០៨ 1/2 ០.៦៤៤ 0.009 ០.០៨៧ 0.003 ១៦.៣៦ 0.23 ២.២១ 0.08
-៩០៩ ៩/១៦ ០.៧០៦ 0.009 ០.០៩៧ 0.003 ១៧.៩៣ 0.23 ២.៤៦ 0.08
-៩១០ ៥/៨ ០.៧៥៥ 0.009 ០.០៩៧ 0.003 ១៩.១៨ 0.23 ២.៤៦ 0.08
-៩១១ ១១/១៦ ០.៨៦៣ 0.009 ០.១១៦ 0.004 ២១.៩២ 0.23 ២.៩៥ ០.១០
-៩១២ ៣/៤ 0.924 0.009 ០.១១៦ 0.004 ២៣.៤៧ 0.23 ២.៩៥ ០.១០
-៩១៣ ១៣/១៦ ០.៩៨៦ ០.០១០ ០.១១៦ 0.004 ២៥.០៤ 0.25 ២.៩៥ ០.១០
-៩១៤ ៧/៨ ១.០៤៧ ០.០១០ ០.១១៦ 0.004 ២៦.៥៩ 0.25 ២.៩៥ ០.១០
-៩១៦ 1 ១.១៧១ ០.០១០ ០.១១៦ 0.004 ២៩.៧៤ 0.25 ២.៩៥ ០.១០
-៩១៨ 1 1/8 ១.៣៥៥ ០.០១២ ០.១១៦ 0.004 ៣៤.៤២ 0.30 ២.៩៥ ០.១០
-៩២០ 1 1/4 ១.៤៧៥ 0.014 ០.១១៨ 0.004 ៣៧.៤៧ ០.៣៦ 3.00 ០.១០
-៩២៤ 1 1/2 ១.៧២០ 0.014 ០.១១៨ 0.004 ៤៣.៦៩ ០.៣៦ 3.00 ០.១០
-៩២៨ 1 3/4 ២.០៩០ 0.018 ០.១១៨ 0.004 53.09 ០.៤៦ 3.00 ០.១០
-៩៣២ 2 ២.៣៣៧ 0.018 ០.១១៨ 0.004 ៥៩.៣៦ ០.៤៦ 3.00 ០.១០

 

ទីពីរ - អត្រាបង្ហាប់និងបរិមាណលាតសន្ធឹងសម្រាប់orings

O-ring គឺជាត្រាបិទភ្ជាប់ធម្មតា។សមាមាត្រនៃការបង្ហាប់ និងបរិមាណលាតសន្ធឹងនៃអង្កត់ផ្ចិតផ្នែកឆ្លងកាត់នៃ O-ring គឺជាខ្លឹមសារសំខាន់នៃការរចនាការផ្សាភ្ជាប់ ដែលមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងសម្រាប់ដំណើរការផ្សាភ្ជាប់ និងអាយុកាលសេវាកម្ម។ប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្សាភ្ជាប់ដ៏ល្អនៃ O-ring ភាគច្រើនអាស្រ័យទៅលើការផ្គូផ្គងត្រឹមត្រូវនៃទំហំ O-ring និង groove បង្កើតបានជាបរិមាណសមហេតុផល និងទំហំនៃការផ្សាភ្ជាប់នៃចិញ្ចៀន។

1. អត្រាបង្ហាប់

អត្រាបង្ហាប់ W ត្រូវបានបង្ហាញជាទូទៅដូចខាងក្រោមៈ

W = (d0 h)/d0× 100%

នៅក្នុងរូបមន្ត d0- អង្កត់ផ្ចិតផ្នែកឆ្លងកាត់នៃ O-ring នៅក្នុងរដ្ឋសេរី (mm);

H - ចម្ងាយរវាងបាតនៃ O-ring groove និងផ្ទៃបិទជិត (groove depth) ពោលគឺ កម្ពស់កាត់នៃ O-ring បន្ទាប់ពីការបង្ហាប់ (mm)

2. នៅពេលជ្រើសរើសសមាមាត្របង្ហាប់នៃ O-ring ទិដ្ឋភាពបីខាងក្រោមគួរតែត្រូវបានពិចារណា:

(1).គួរតែមានផ្ទៃផ្សាភ្ជាប់គ្រប់គ្រាន់;(2).ព្យាយាមកាត់បន្ថយកម្លាំងកកិត;(3).ព្យាយាមជៀសវាងការខូចទ្រង់ទ្រាយអចិន្រ្តៃយ៍។

វាមិនពិបាកក្នុងការមើលឃើញពីកត្តាខាងលើថាមានភាពផ្ទុយគ្នារវាងពួកគេ។អត្រាបង្ហាប់ខ្ពស់អាចទទួលបានសម្ពាធទំនាក់ទំនងខ្ពស់ ប៉ុន្តែអត្រាបង្ហាប់ខ្លាំងពេកប្រាកដជាបង្កើនការកកិតរអិល និងការខូចទ្រង់ទ្រាយជាអចិន្ត្រៃយ៍។ប្រសិនបើអត្រាបង្ហាប់តូចពេក វាអាចបណ្តាលមកពីកំហុសឆ្គងនៃ coaxiality និង O-ring error នៃ groove sealing មិនបំពេញតាមតម្រូវការ ដែលបណ្តាលឱ្យបាត់បង់បរិមាណបង្ហាប់មួយចំនួន និងបណ្តាលឱ្យលេចធ្លាយ។ដូច្នេះនៅពេលជ្រើសរើសសមាមាត្របង្ហាប់នៃ O-ring វាចាំបាច់ត្រូវថ្លឹងថ្លែងកត្តាផ្សេងៗ។ជាទូទៅ អត្រាបង្ហាប់នៃត្រាឋិតិវន្តគឺធំជាងការផ្សាភ្ជាប់ថាមវន្ត ប៉ុន្តែតម្លៃខ្លាំងរបស់វាគួរតែមានតិចជាង 25% ។បើមិនដូច្នោះទេភាពតានតឹងនៃការបង្ហាប់នឹងបន្ធូរបន្ថយយ៉ាងខ្លាំងហើយការខូចទ្រង់ទ្រាយអចិន្រ្តៃយ៍ហួសប្រមាណនឹងកើតឡើងជាពិសេសនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌការងារដែលមានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់។ការជ្រើសរើសសមាមាត្របង្ហាប់ W សម្រាប់ការផ្សាភ្ជាប់ O-ring គួរតែពិចារណាលើលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ ដូចជាការផ្សាភ្ជាប់ឋិតិវន្ត ឬថាមវន្ត។ការផ្សាភ្ជាប់ឋិតិវន្តអាចត្រូវបានបែងចែកទៅជាការផ្សាភ្ជាប់រ៉ាឌីកាល់ និងការផ្សាភ្ជាប់តាមអ័ក្ស។គម្លាតលេចធ្លាយនៃការផ្សាភ្ជាប់រ៉ាឌីកាល់ (ឬការផ្សាភ្ជាប់ឋិតិវន្តស៊ីឡាំង) គឺជាគម្លាតរ៉ាឌីកាល់ ខណៈដែលគម្លាតលេចធ្លាយនៃផ្សាភ្ជាប់អ័ក្ស (ឬផ្សាភ្ជាប់ឋិតិវន្តប្លង់) គឺជាគម្លាតអ័ក្ស។ការផ្សាភ្ជាប់តាមអ័ក្សត្រូវបានបែងចែកជាពីរស្ថានភាពដោយផ្អែកលើថាតើឧបករណ៍ផ្ទុកសម្ពាធធ្វើសកម្មភាពលើអង្កត់ផ្ចិតខាងក្នុងឬអង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅនៃ O-ring: សម្ពាធខាងក្នុង និងសម្ពាធខាងក្រៅ។ការកើនឡើងនៃសម្ពាធខាងក្នុងនាំឱ្យមានការលាតសន្ធឹងខណៈពេលដែលសម្ពាធខាងក្រៅកាត់បន្ថយការលាតសន្ធឹងដំបូងនៃ O-ring ។ទម្រង់ផ្សេងគ្នានៃការផ្សាភ្ជាប់ឋិតិវន្តដែលបានរៀបរាប់ខាងលើមានទិសដៅផ្សេងគ្នានៃសកម្មភាពនៃឧបករណ៍ផ្សាភ្ជាប់នៅលើ O-ring ដូច្នេះការរចនាមុនសម្ពាធក៏ខុសគ្នាដែរ។សម្រាប់ការផ្សាភ្ជាប់ថាមវន្ត វាចាំបាច់ក្នុងការបែងចែករវាងការផ្សាភ្ជាប់ចលនាច្រាសមកវិញ និងការផ្សាភ្ជាប់ចលនាបង្វិល។

(2).ការផ្សាភ្ជាប់ឋិតិវន្ត៖ ដូចជាឧបករណ៍ផ្សាភ្ជាប់ទៅវិញទៅមក ឧបករណ៍ផ្សាភ្ជាប់ឋិតិវន្តស៊ីឡាំងជាទូទៅយក W=10% ទៅ 15%;ឧបករណ៍ផ្សាភ្ជាប់ឋិតិវន្តសំប៉ែតត្រូវចំណាយពេល W=15%~30%។សម្រាប់ការផ្សាភ្ជាប់ថាមវន្តវាអាចត្រូវបានបែងចែកទៅជាបីស្ថានភាព;ចលនាច្រាសជាទូទៅត្រូវបានគេយកជា W = 10% ទៅ 15% ។នៅពេលជ្រើសរើសសមាមាត្របង្ហាប់សម្រាប់ការផ្សាភ្ជាប់ចលនា rotary ឥទ្ធិពលកំដៅ Joule ត្រូវតែត្រូវបានពិចារណា។និយាយជាទូទៅ អង្កត់ផ្ចិតខាងក្នុងនៃ O-ring ដែលប្រើសម្រាប់ចលនាបង្វិលគឺ 3% -5% ធំជាងអង្កត់ផ្ចិតអ័ក្ស ហើយសមាមាត្របង្ហាប់នៃអង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅគឺ W = 3% -8% ។សម្រាប់កីឡាកកិតទាប ជាទូទៅ O-rings ត្រូវបានជ្រើសរើសជាមួយនឹងសមាមាត្របង្រួមតូចជាង W=5% -8% ដើម្បីកាត់បន្ថយភាពធន់ទ្រាំនឹងការកកិត។លើសពីនេះទៀតការពង្រីកសម្ភារៈកៅស៊ូដែលបណ្តាលមកពីមធ្យមនិងសីតុណ្ហភាពគួរតែត្រូវបានពិចារណាផងដែរ។ជាធម្មតា លើសពីការខូចទ្រង់ទ្រាយដែលបានផ្តល់ឱ្យ អត្រាពង្រីកអតិបរមាដែលអាចអនុញ្ញាតបានគឺ 15% ។លើសពីជួរនេះបង្ហាញថាការជ្រើសរើសសម្ភារៈគឺមិនសមស្រប ហើយ O-rings នៃសម្ភារៈផ្សេងទៀតគួរតែត្រូវបានប្រើជំនួសវិញ ឬអត្រាខូចទ្រង់ទ្រាយដែលបានផ្តល់ឱ្យគួរតែត្រូវបានកែដំរូវ។

(3)បរិមាណពង្រីក,បន្ទាប់ពីត្រូវបានដំឡើងនៅក្នុងចង្អូរបិទជិត O-ring ជាទូទៅមានបរិមាណជាក់លាក់នៃការលាតសន្ធឹង។ដូចជាអត្រាបង្ហាប់ បរិមាណនៃការលាតសន្ធឹងក៏មានឥទ្ធិពលយ៉ាងសំខាន់ទៅលើដំណើរការផ្សាភ្ជាប់ និងអាយុកាលសេវាកម្មរបស់ O-ring ផងដែរ។បរិមាណដ៏ច្រើននៃការលាតសន្ធឹងមិនត្រឹមតែធ្វើឱ្យមានការលំបាកក្នុងការដំឡើង O-ring ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងកាត់បន្ថយអត្រានៃការបង្ហាប់ដោយសារតែការផ្លាស់ប្តូរនៃអង្កត់ផ្ចិតផ្នែកឆ្លងកាត់ d0 ដែលនាំឱ្យមានការលេចធ្លាយ។បរិមាណលាតសន្ធឹង a អាចត្រូវបានបញ្ជាក់ដូចខាងក្រោម:α= (d+d0)/(d1+d0)នៅក្នុងរូបមន្ត ឃ - អង្កត់ផ្ចិតអ័ក្ស (មម);D1-- អង្កត់ផ្ចិតខាងក្នុងនៃ O-ring (mm) ។ជួរនៃបរិមាណលាតសន្ធឹងគឺ 1% -5% ។តម្លៃដែលបានណែនាំសម្រាប់ចំនួនលាតសន្ធឹងនៃ O-ring ត្រូវបានផ្តល់ឱ្យក្នុងតារាង។បរិមាណនៃការលាតសន្ធឹងនៃ O-ring អាចត្រូវបានជ្រើសរើសដោយយោងទៅតាមទំហំនៃអង្កត់ផ្ចិតអ័ក្សយោងទៅតាមដែនកំណត់នៃការជ្រើសរើសរបស់តារាង។ជួរអាទិភាពនៃសមាមាត្របង្ហាប់ និងបរិមាណលាតសន្ធឹងសម្រាប់ O-ring

 

ទីបី - ទំនាក់ទំនងរវាងអង្កត់ផ្ចិតខាងក្នុង (ID) អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ (OD) និងអង្កត់ផ្ចិតខ្សែ (C/S) នៃ O-ring ។

OD=ID+C/S*2 ដូចជា៖ ID=3MM C/S=1MM OD=3MM+1*2=5MM

 

 

ទីបួន- សម្ភារៈប្រើប្រាស់ជាទូទៅក្នុងការផលិតអូរីង

មានភាពធន់នឹងប្រេង ធន់នឹង benzene ធន់នឹងកំដៅ និងលក្ខណៈសម្បត្តិរូបវ័ន្ត និងមេកានិច ហើយជាវត្ថុធាតុដើមទូទៅមួយសម្រាប់ផលិតផលកៅស៊ូធន់នឹងប្រេង។វាត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងការផលិតសំបកកង់ជ័រកៅស៊ូ បំពង់ជ័រ ប្រអប់សំបុត្រយន្តហោះ ការវេចខ្ចប់ដែលអាចបត់បែនបាន ការបោះពុម្ព និងការជ្រលក់ពណ៌ rollers កៅស៊ូ សម្ភារៈខ្សែ និងសារធាតុ adhesive។

ជាមួយនឹងលក្ខណៈសម្បត្តិមេកានិកដ៏ល្អឥតខ្ចោះ ធន់នឹងសារធាតុគីមី និងធន់នឹងកំដៅ ខណៈពេលដែលបង្ហាញភាពធន់នឹងអាកាសធាតុខ្លាំងផងដែរ។Ethylene propylene diene monomer (EPDM) បង្ហាញលក្ខណៈសម្បត្តិដ៏ល្អឥតខ្ចោះទាក់ទងនឹងការធន់ទ្រាំនឹងអូហ្សូន ធន់នឹងកំដៅ ធន់នឹងអាកាសធាតុ និងភាពទន់ទាប ដែលធ្វើឱ្យវាស័ក្តិសមសម្រាប់កម្មវិធីដែលធន់នឹងអូហ្សូន ធន់នឹងអាកាសធាតុ និងធន់នឹងកាំរស្មីយូវី។ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ដោយសារលក្ខណៈរចនាសម្ព័ន្ធរបស់វា ភាពធន់នឹងភ្លើង ភាពធន់នឹងប្រេង និងការស្អិតជាប់នៃកៅស៊ូ EPDM គឺមានភាពអន់ខ្សោយ។យ៉ាង​ណា​ក៏​ដោយ កៅស៊ូ​ប្រភេទ​នេះ​មាន​រចនាសម្ព័ន្ធ​ឆ្អែត​ខ្សែ​សង្វាក់​សំខាន់ ហើយ​អាច​ត្រូវ​បាន​លាយ​បញ្ចូល​គ្នា​ជាមួយ​នឹង​វត្ថុធាតុ​ផ្សេង​ទៀត​ដើម្បី​ពង្រឹង​ការ​អនុវត្ត​ដោយ​ការ​សិក្សា​ពី​ចំណុច​ខ្លាំង​និង​ចំណុច​ខ្សោយ​របស់​គ្នា​ទៅ​វិញ​ទៅ​មក។

 ជាមួយនឹងភាពធន់នឹងសីតុណ្ហភាពនិងប្រេង។កៅស៊ូស៊ីលីកុនមានភាពធន់ទ្រាំនឹងសីតុណ្ហភាពទាបល្អហើយជាទូទៅអាចដំណើរការនៅ -55.បន្ទាប់ពីការណែនាំ phenyl វាអាចឈានដល់ -73.ភាពធន់ទ្រាំកំដៅនៃកៅស៊ូស៊ីលីកុនក៏មានភាពលេចធ្លោផងដែរហើយវាអាចដំណើរការបានយូរនៅ 180.វាអាចទប់ទល់នឹងការបត់បែនច្រើនសប្តាហ៍ ឬច្រើនជាងនេះ សូម្បីតែនៅលើសពី 200 បន្តិចហើយអាចទប់ទល់នឹងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់លើសពី 300 ភ្លាមៗ.កៅស៊ូស៊ីលីកុនមានខ្យល់ចេញចូលបានល្អ ហើយភាពជ្រាបចូលនៃអុកស៊ីសែនគឺខ្ពស់បំផុតក្នុងចំណោមប៉ូលីម៊ែរសំយោគ។លើសពីនេះទៀតកៅស៊ូស៊ីលីកុនក៏មានលក្ខណៈលេចធ្លោនៃភាពអសកម្មខាងសរីរវិទ្យានិងមិនបង្កឱ្យមានការកកកុញដែលធ្វើឱ្យវាត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងវិស័យវេជ្ជសាស្ត្រ។

មានភាពធន់ទ្រាំកំដៅដ៏ល្អឥតខ្ចោះ ធន់នឹងអុកស៊ីតកម្ម ធន់នឹងប្រេង ធន់នឹងច្រេះ និងធន់នឹងភាពចាស់នៃបរិយាកាស ហើយត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងវិស័យដូចជា លំហអាកាស អាកាសចរណ៍ យានយន្ត ប្រេងឥន្ធនៈ និងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះ។វាជាសម្ភារៈសំខាន់ដែលមិនអាចជំនួសបាននៅក្នុងឧស្សាហកម្មទំនើបនៃវិស័យការពារជាតិ

 មានភាពធន់នឹងប្រេងល្អ (ធន់នឹងប្រេងល្អ ប្រេងរំអិល និងសារធាតុរំលាយក្លិនក្រអូប)។ហើយដោយសារតែរចនាសម្ព័ន្ធឆ្អែតខ្ពស់របស់វា វាមានភាពធន់ទ្រាំកំដៅល្អ ធន់នឹងការ corrosion គីមីដ៏ល្អ (ធន់នឹង Freon អាស៊ីត និងអាល់កាឡាំង) ធន់នឹងអូហ្សូនដ៏ល្អឥតខ្ចោះ និងធន់ទ្រាំនឹងការខូចទ្រង់ទ្រាយអចិន្ត្រៃយ៍នៃការបង្ហាប់ខ្ពស់;ជាមួយគ្នានេះដែរ កៅស៊ូ nitrile hydrogenated ក៏មានលក្ខណៈដូចជា កម្លាំងខ្ពស់ ធន់នឹងការបង្ហូរទឹកភ្នែកខ្ពស់ និងធន់នឹងការពាក់បានយ៉ាងល្អ ដែលធ្វើឱ្យវាក្លាយជាកៅស៊ូដ៏ល្អបំផុតមួយក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃដំណើរការដ៏ទូលំទូលាយ។

ជាមួយនឹងលក្ខណៈសម្បត្តិរូបវន្ត និងមេកានិចល្អ ធន់នឹងប្រេង ធន់នឹងកំដៅ ធន់នឹងអណ្តាតភ្លើង ធន់នឹងពន្លឺព្រះអាទិត្យ ធន់នឹងអូហ្សូន ធន់នឹងអាស៊ីត និងអាល់កាឡាំង និងធន់នឹងសារធាតុគីមី។គុណវិបត្តិគឺភាពធន់នឹងត្រជាក់មិនល្អនិងស្ថេរភាពនៃការផ្ទុក។វាមានកម្លាំង tensile ខ្ពស់, ពន្លូត, crystallinity បញ្ច្រាស, និង adhesion ល្អ។ធន់នឹងភាពចាស់និងកំដៅ។ភាពធន់នឹងប្រេង និងគីមីដ៏អស្ចារ្យ

FVMQ: FVMQ O-RING ជាមួយនឹងលក្ខណៈសម្បត្តិរូបវន្ត និងមេកានិចល្អ និងស្ថេរភាពគីមី មានសមត្ថភាពប្រើប្រាស់បានយូរនៅ 200និងការប្រើប្រាស់រយៈពេលខ្លីនៅ 250;ភាពផុយស្រួយមានចាប់ពី -២០ទៅ -40;ភាពធន់ទ្រាំមធ្យមដ៏ល្អ ស្ថេរភាពដ៏ល្អប្រឆាំងនឹងសារធាតុរំលាយសរីរាង្គ អាស៊ីតអសរីរាង្គ និងអុកស៊ីតកម្ម ជាពិសេសធន់នឹងអាស៊ីតដ៏ល្អឥតខ្ចោះ។វាមានភាពធន់នឹងអាកាសធាតុល្អ និងធន់នឹងអូហ្សូន។បន្ទាប់ពីបានប៉ះពាល់នឹងបរិយាកាសអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ លក្ខណៈសម្បត្តិរូបវន្ត និងមេកានិចរបស់វាផ្លាស់ប្តូរតិចតួចណាស់ ហើយឥទ្ធិពលរបស់វាទៅលើអតិសុខុមប្រាណក៏មានស្ថេរភាពផងដែរ។

មានស្ថេរភាពល្អ ធន់នឹងសារធាតុគីមី ជាពិសេសធន់ទ្រាំទៅនឹងកំហាប់ខ្ពស់នៃអាស៊ីត អាល់កាឡាំង និងសារធាតុអុកស៊ីតកម្មដ៏រឹងមាំសម្រាប់ប្រភេទផ្សេងៗនៃឥន្ធនៈរថយន្ត ប្រេងរំអិល ប្រេងហ្វ្រាំង ប្រេងរ៉ែ និងប្រេងស៊ីលីកុន ព្រមទាំងធន់ទ្រាំនឹងទឹកសម្ពាធខ្ពស់ផងដែរ។ ចំហាយទឹក និងអ៊ីសូឡង់អគ្គិសនី។វា​មាន​ខ្យល់​ចេញ​ចូល​ទាប ហើយ​អាច​ប្រើ​បាន​នៅ​សីតុណ្ហភាព​ចន្លោះ​ពី -៤០០ ទៅ ២០០ អង្សាសេ

មានភាពបត់បែន និងស្ថេរភាពកម្ដៅ និងគីមីនៃសារធាតុ polytetrafluoroethylene ។សីតុណ្ហភាពការងាររយៈពេលវែង -39 ~ 288 អង្សាសេរយៈពេលខ្លីរហូតដល់ 315 អង្សាសេនៅតែមានកម្រិតជាក់លាក់នៃប្លាស្ទិកខាងក្រោមសីតុណ្ហភាព embrittlement រឹងប៉ុន្តែមិនផុយនិងអាចពត់បាន។មានស្ថេរភាពសម្រាប់សារធាតុគីមីទាំងអស់ លើកលែងតែការហើមនៅក្នុងសារធាតុរំលាយ fluorinated ។វាជាកៅស៊ូដែលថ្លៃជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្ន។ ម៉ាក៖Kalrez

 

ទីប្រាំ- លក្ខណៈបច្ចេកទេស O-ring កៅស៊ូ វិធីសាស្រ្ត និងឧបករណ៍វាស់វែង។

ឧបករណ៍វាស់ទូទៅ មាន៖

1-ម៉ាស៊ីនបញ្ចាំងរូបភាពដែលមានភាពជាក់លាក់ខ្ពស់។

ម៉ាស៊ីនបញ្ចាំង

លក្ខណៈឧបករណ៍៖ការវាស់វែងមិនមានទំនាក់ទំនង ធ្វើឱ្យការវាស់វែងមើលមិនឃើញ និងសមរម្យសម្រាប់វាស់ផ្នែកដែលមានជញ្ជាំងស្តើង និងទន់ មានមុខងារពង្រីករូបភាពខ្លាំង និងសមត្ថភាពវាស់ទំហំតូចខ្លាំងជាងមុន ល្បឿនវាស់លឿនជួយបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការវាស់វែងយ៉ាងខ្លាំង ដង់ស៊ីតេខ្ពស់នៃចំណុចគំរូធានានូវភាពជឿជាក់ខ្ពស់នៃការវាស់វែង។ ការគៀបងាយស្រួល.

2- កាលីប័រឌីជីថលអេឡិចត្រូនិច

caliper

លក្ខណៈឧបករណ៍៖ឧបករណ៍វាស់ប្រវែងដែលប្រើប្រព័ន្ធរង្វាស់ដូចជា capacitive និង magnetic grid ដើម្បីបង្ហាញតម្លៃរង្វាស់ជាឌីជីថល។គុណភាពបង្ហាញដែលប្រើជាទូទៅគឺ 0.01mm ជាមួយនឹងកំហុសដែលអាចអនុញ្ញាតបាននៃ± 0.03mm/150mm។វាក៏មានកាលីប័រឌីជីថលដែលមានភាពជាក់លាក់ខ្ពស់ជាមួយនឹងកម្រិតភាពច្បាស់ 0.005mm ជាមួយនឹងកំហុសដែលអាចអនុញ្ញាតបាននៃ± 0.015mm/150mm។វាក៏មានឧបករណ៍វាស់ខ្នាតមីក្រូម៉ែត្រឌីជីថលពហុគោលបំណងដែលមានកម្រិតបង្ហាញ 0.001mm (ដែលជាប៉ាតង់ជាតិសម្រាប់ឧបករណ៍វាស់ Anyi ហើយមានតែពួកគេអាចផលិតវាបាន) ជាមួយនឹងកំហុសដែលអាចអនុញ្ញាតបាននៃ ± 0.005mm/50mm ។ដោយសារតែការអានវិចារណញាណ និងច្បាស់លាស់ ប្រសិទ្ធភាពនៃការវាស់វែងមានកម្រិតខ្ពស់។

៣-π បន្ទាត់(PITAPE)

PITAPE

លក្ខណៈឧបករណ៍៖

1. បន្ទាត់ π ត្រូវបានផ្សំឡើងដោយបន្ទះដែកបត់បែន។ចុងទាំងពីររបស់វាត្រូវបានឆ្លាក់រៀងៗខ្លួនជាមួយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងមេ និងជំនួយ។តម្លៃបញ្ចប់អប្បបរមានៃបន្ទាត់សំខាន់គឺ 0.5mm ឬ 1mm;តម្លៃបញ្ចប់អប្បបរមានៃបន្ទាត់ជំនួយគឺ 0.02mm, 0.05mm, 0.01mm, 0.1mm ។ល។

2. នៅពេលប្រើប្រាស់ សូមរុំបន្ទាត់ π ជុំវិញកន្លែងធ្វើការ ហើយប្រើវិធីអាន vernier ដើម្បីអានដោយផ្ទាល់នូវអង្កត់ផ្ចិតមធ្យមនៃដុំដែលវាស់។

  • គុណសម្បត្តិ​និង​គុណវិបត្តិ

(1).ភាពត្រឹមត្រូវខ្ពស់៖ ដោយសារអង្កត់ផ្ចិតត្រូវបានវាស់តាមបរិមាត្រនៃបន្ទាត់π កំហុសក្នុងការសម្គាល់ក្នុងអំឡុងពេលផលិតបន្ទាត់អាចត្រូវបានកាត់បន្ថយដោយ π ដង និងឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងលទ្ធផលរង្វាស់។ដូច្នេះនៅក្នុងφនៅក្នុងការវាស់អង្កត់ផ្ចិតធំលើសពី 500mm ភាពត្រឹមត្រូវរបស់វាគឺខ្ពស់ជាង vernier caliper ។stay φ អត្ថប្រយោជន៍នេះគឺមានភាពលេចធ្លោជាពិសេសក្នុងការវាស់វែងលើសពី 1000mm ។

(២).នៅពេលវាស់ផ្នែកដែកជាមួយបន្ទាត់πវាមិនប៉ះពាល់នឹងសីតុណ្ហភាពនៃបំណែកការងារទេ។នេះគឺដោយសារតែបន្ទាត់ π ស្តើងខ្លាំង ហើយវានឹងមានភាពខុសគ្នាជាមួយនឹងបំណែកដែលបានសាកល្បងក្នុងរយៈពេលខ្លីបំផុតក្នុងអំឡុងពេលវាស់។លើសពីនេះ មេគុណពង្រីកកម្ដៅរបស់ពួកគេគឺជិតស្និទ្ធណាស់ ដែលជាមូលដ្ឋានយកឈ្នះលើឥទ្ធិពលនៃសីតុណ្ហភាព។

(3. ក្នុងការវាស់វែងនៃអង្កត់ផ្ចិតធំ និងធំបន្ថែម ការប្រើប្រាស់សមាសធាតុជំនួយ (ស្ពានមេដែកដែលមានប៉ាតង់) អនុញ្ញាតឱ្យមានប្រតិបត្តិការងាយស្រួលដោយមនុស្សម្នាក់ក្នុងពេលតែមួយ។

(៤).ការវាស់ផ្នែកដែលមានជញ្ជាំងស្តើងមិនងាយស្រួលទេក្នុងការធ្វើឱ្យខូចទ្រង់ទ្រាយនៃបំណែកការងារ។(៥).ងាយស្រួលដាក់តាមខ្លួន និងទុកដាក់ (6).តម្លៃគឺទាប។

(7).គុណវិបត្តិ: មិនអាចចាក់សោការអានបានទេ។គម្លាតធរណីមាត្រ ដូចជារាងពងក្រពើ មិនអាចវាស់វែងបានទេ។

 

ទីប្រាំមួយ O-ring ការប្រើប្រាស់ និងការដំឡើង o-ring ។

1. ការប្រើប្រាស់ O-ring

O-ring ត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយនៅសន្លាក់នៃសមាសធាតុធារាសាស្ត្រ និងខ្យល់ផ្សេងៗ ផ្ទៃស៊ីឡាំង និងផ្ទៃខាងមុខ។សម្រាប់ O-rings ដែលប្រើកំឡុងពេលធ្វើចលនា នៅពេលដែលសម្ពាធការងារធំជាង 9.8Mpa និងទទួលរងសម្ពាធ unidirectional ចិញ្ចៀនរក្សាគួរតែត្រូវបានតំឡើងនៅផ្នែកម្ខាងទៀតនៃ O-ring ក្នុងទិសដៅនៃសម្ពាធ។ប្រសិនបើរងការបង្ហាប់ទ្វេទិស សូមដាក់ចិញ្ចៀនរក្សានៅលើភាគីទាំងពីរនៃ O-ring ។ដើម្បីកាត់បន្ថយការកកិត ចិញ្ចៀនរក្សារាងក្រូចឆ្មារក៏អាចត្រូវបានប្រើផងដែរ។នៅពេលដែលវត្ថុរាវសម្ពាធត្រូវបានអនុវត្តពីខាងឆ្វេង ចិញ្ចៀនរក្សាខាងស្តាំត្រូវបានរុញឡើង ហើយចិញ្ចៀនរក្សាខាងឆ្វេងមិនប៉ះនឹងផ្ទៃបិទជិតទេ ដូច្នេះកាត់បន្ថយកម្លាំងកកិត។សរុបមក ការប្រើប្រាស់ចិញ្ចៀនរក្សាបានបង្កើនកម្លាំងកកិតនៃឧបករណ៍ផ្សាភ្ជាប់ ហើយចិញ្ចៀនរក្សារាងក្រូចឆ្មារមានសារសំខាន់ក្នុងការកាត់បន្ថយកម្លាំងកកិតនេះ។សម្រាប់ O-rings ថេរ ចិញ្ចៀនរក្សាក៏ត្រូវបានទាមទារផងដែរនៅពេលដែលសម្ពាធការងារធំជាង 32Mpa ។

2. ការដំឡើង Oring

គុណភាពនៃការដំឡើងរបស់ O-rings មានឥទ្ធិពលយ៉ាងសំខាន់ទៅលើដំណើរការផ្សាភ្ជាប់ និងអាយុកាលសេវាកម្មរបស់វា។បញ្ហាលេចធ្លាយច្រើនតែបណ្តាលមកពីការដំឡើងមិនល្អ។ ក្នុងកំឡុងដំណើរការដំឡើង វាមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យមានស្នាមសង្វារ ខូចទ្រង់ទ្រាយ ឬរមួលឡើយ។មុនពេលដំឡើង រន្ធផ្សាភ្ជាប់ និងផ្ទៃផ្សាភ្ជាប់ត្រូវសម្អាតយ៉ាងតឹងរ៉ឹង។ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ ត្រូវលាបប្រេងរំអិលទៅលើផ្ទៃដែលត្រូវឆ្លងកាត់កំឡុងពេលដំឡើង O-ring។ ដើម្បីការពារ O-ring ពីការកាត់ ឬកោសដោយគែមមុតស្រួច ដូចជាជ្រុងមុតស្រួច និងខ្សែស្រឡាយកំឡុងពេលដំឡើង 15 º ដល់ 30 º មុំនាំមុខគួរតែត្រូវបានទុកចោលនៅខាងចុង និងរន្ធនៃការដំឡើង។នៅពេលដែល O-ring ត្រូវការឆ្លងកាត់ខ្សែស្រឡាយខាងក្រៅ ដៃអាវមគ្គុទ្ទេសក៍ដែកដែលមានជញ្ជាំងស្តើងពិសេសគួរតែត្រូវបានប្រើដើម្បីគ្របដណ្តប់ខ្សែស្រឡាយខាងក្រៅ។ប្រសិនបើ O-ring ត្រូវការឆ្លងកាត់ orifice នោះ orifice គួរតែត្រូវបានដាក់បញ្ច្រាសទៅជារាងអង្កត់ទ្រូងដែលត្រូវគ្នាដើម្បីការពារការកោសនៅលើ O-ring ។មុំជម្រាលនៃចង្អូរជាទូទៅគឺ a = 120 º ~ 140 º

អ្នកអាចរៀនចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធជាច្រើនពីទីនេះ។ក្រោយ​មក យើង​នឹង​ណែនាំ​ចំណេះដឹង​មួយ​ចំនួន​អំពីត្រាប្រេង, ត្រាធារាសាស្ត្រ,ឬផ្សេងទៀត។ផ្នែកកៅស៊ូផ្ទាល់ខ្លួន,ដូចជាត្រាប្រេងឆ្មា, ត្រាប្រេង NBRត្រាប្រេង FKM,ត្រាប្រេង TCត្រាប្រេងTB TA oil seal SC oil seal SB oil seal ,ត្រា piston, ត្រា ,ត្រានិទាឃរដូវ ,ត្រាបិទភ្ជាប់ត្រាពែង u, ត្រាធូលី,ត្រា wiperពាក់ចិញ្ចៀន, ចិញ្ចៀនបម្រុងទុក,ខ្សែកៅស៊ូ, ខ្សែ o-ringដូច្នេះហើយ យើងត្រូវការពេលវេលាបន្ថែមទៀត ដើម្បីណែនាំចំណេះដឹងនេះដល់អ្នករាល់គ្នា។អរគុណសម្រាប់ពេលវេលារបស់អ្នក!


  • មុន៖
  • បន្ទាប់៖

  • សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង