អំពី BODI

 • 01

  បទពិសោធន៍

  បទពិសោធន៍ជាង 20 ឆ្នាំ។
 • 02

  ផលិតភាព

  សមត្ថភាពផលិត 6000 តោន
 • 03

  ការធានា

  ការធានា 3 ឆ្នាំ។
 • 04

  ក្រុម

  បុគ្គលិក 160 នាក់។

ផលិតផល

ព័ត៌មានរបស់យើង។

សាកសួរ